تالار دانشگاه مجازی المصطفی صلی الله علیه و آله دانشگاه مجازی المصطفی صلی الله علیه و آله Arabic English Persian
بازیابی رمز
صفحه 1 از 2 12 آخرینآخرین
نمایش نتایج: از شماره 1 تا 10 , از مجموع 15
 1. #1

  كتاب شناسی احكام قرآن (بر اساس ترتیب قرن)
  از آن جا كه نخستين گام در پژوهش وسامان بخشي به هر موضوع، آشنايي كامل ودقيق از تحقيقات انجام شده درآن موضوع است و دوباره كاريها، پربارنبودن ونااستواري برخي پژوهشها، بيشتر به خاطر بي اطلاعي پژوهشگر ازسرچشمه هاي بحث و منابع درخور مراجعه درآن موضوع است. شناسايي و شناساندن منابع و كتابشناسيهاي موضوعي امري ضروري است كه بايد اين مهم هرچه بيشتر وبهتر باروشهاي جديد و كارآمد مورد توجه قرار بگيرد. بايد گفت دراين زمينه كمبودها بسيار است وتلاشهاي صورت گرفته با كاستيهاي فراواني در كميت و كيفيت روبه روست. جا دارد كتابشناسان خبره وبا تجربه به اين مهم بپردازند تا ضمن معرفي فعاليتهاي انجام شده به پژوهشگران، خلأهاي موجود نيز روشن گردد تا پژوهشگران به تلاشهاي روزآمد و نيازهاي بايسته بپردازند. كتابشناسيهاي موضوعي قرآن كه تاكنون فراهم آمده است نيز همانند موضوعات ديگر بسيار ناقص و غيرمتقن است ودرآن استقصاي كامل صورت نگرفته وپاسخ گوي نيازپژوهشگران نيست. دراين جا پيشنهاد مي شود تمام كتابشناسيهاي موجود كه هركدام بر اساس سليقه خاصي تهيه و تنظيم شده است به گونه موضوعي نيز تلفيق و يكجا تنظيم گردد مسلّماً دراين صورت بازدهي و ارزش اين گونه كتابشناسيها به مراتب از كتابشناسيهاي عمومي بيشتر خواهد بود. به عنوان ارائه نمونه اي ازاين طرح برآن شديم تا آن جا كه ممكن است و منابع در دسترس قرار دارد كليه آثار قرآني به گونه موضوعي و يكجا تهيه و تنظيم گردد. درهمين راستا كتابشناسي قصه هاي قرآن با ارائه چهار صد و پنج اثر صورت گرفته و در مجله (آينه پژوهش) شماره 20 به چاپ رسيد واينك كليه آثار قرآني در موضوع احكام قرآن كه يكي از موضوعات مهم قرآني است واز سوي ديگر مرتبط با احكام فقهي قرآن است، شناسايي وبه پژوهشگران قرآني وجويندگان احكام فقهي قرآن شناسانده مي شود. نگارنده مدعي نيست كه كليه آثار احكام قرآن دراين مقال ذكر شده، لكن همه منابعي كه معرفي آثار نگاشته شده در زمينه احكام قرآن درآنها پيش بيني مي شد كه به بيش از پانزده منبع افزون مي گردد، مورد كند و كاو قرار گرفته است. درضمن هرمنبع مورد استفاده با شماره مخصوص در ذيل هرعنوان آمده است، تا مستند و راهگشا براي مراجعه پژوهشگران باشد. البته بسياري ازاين آثار در منابع بسياري ذكر گرديده كه فقط يك منبع آورده شده است. منابع عبارتند از: كتابخانه تخصصي مركز فرهنگ و معارف قرآن. عناويني كه دراين مركز موجود است با علامت مشخص شده است. الذريعة الي تصانيف الشيعه، تأليف آغا بزرگ تهراني، شماره 1. دائرة المعارف بزرگ اسلامي، شماره 2.
  دائرة المعارف تشيع ، شماره 3. معجم المفسرين، تأليف عادل نويهض، شماره 4. البرهان في علوم القرآن، تأليف زركشي، چاپ بيروت، دارالمعرفة، تحقيق مرعشلي وديگران، شماره 5. منابع اجتهاد، تأليف استاد محمدابراهيم جناتي، شماره 6. تفسير شاهي (آيات الاحكام)،تأليف جرجاني، مقدمه آيت اللّه مرعشي نجفي، شماره 7. تفسير آيات الاحكام، تأليف عبدالرحمن السايس و ديگران، مقدمه تحقيق حسن سماحي، شماره 8. فهرست مخطوطات آل البيت اردن، شماره 9. اتجاهات التفسير في القرن الرابع العشر، تأليف فهدالرومي، شماره 10. دائرة المعارف الاسلامية، تأليف جمعي از مستشرقين، شماره 11.
  ومنابعي ديگر همچون: فهرست ابن نديم، كشف الظنون حاجي خليفه، طبقات مفسران داودي، سيوطي و... پس از شماره مخصوص منبع مورد نظر، شماره جلد و سپس صفحه آن ذكرشده است. ييادآوري: جهت مشخص شدن سير تاريخي آثار نگاشته شده در موضوع احكام قرآن اين كتابشناسي براساس ترتيب قرن از قرن دوّم تا قرن پانزدهم تنظيم گرديده واطلاعات داده شده ازاين قرار است: نام اثر(كه بيشتر عنوان احكام قرآن، آيات الاحكام و تفسير آيات الاحكام است)، نام مؤلف،تاريخ تولد و وفات(مواردي كه فقط تاريخ وفات باشد با علامت(م) مشخص شده است) مذهب مؤلف و مشخصات نشر(در صورت انتشار). همچنين از مجموع يكصد و شصت و نُه اثر ياد شده، هفتاد و شش اثر از مفسران شيعه اماميه ، هشت اثر از مفسران زيدي و بقيه آثار از مفسران مذاهب چهارگانه اهل سنت و ظاهري است.

 2. صلوات و تشکر


 3. #2  تفسيرهاي فقهي
  تفسيرهايي كه براساس سبكهاي خاصي نگارش يافته، خود بهترين منبع در آن موضوع به شمار مي روند. به عنوان مثال، تفسيرهايي كه به زاويه هاي تاريخي قرآن توجه خاص دارند، بهترين منبع در موضوع قصص قرآن هستند. همچنين تفسيرهايي كه عنايت ويژه به مسائل فقهي قرآن دارند، بهترين اثر در احكام قرآن به شمارند. بسياري از تفسيرها نيز به همين سبك تدوين شده اند. همچون: تفسير اضواء البيان في ايضاح القرآن بالقرآن، نوشته محمد امين الجكني الشنقيطي; تفسير ابي السعود; تفسير جامع، تأليف سيدابراهيم بروجردي; المنير في العقيدة والشريعة والمنهج، تأليف وهبة الزحيلي; مفاتيح الغيب، نوشته فخررازي; فتح القدير، تأليف شوكاني; روح المعاني، تأليف آلوسي و.... يكي ازمهم ترين اين گونه تفسيرها، (الجامع لأحكام القرآن) نوشته محمد بن احمد انصاري قرطبي(578-671) است. ويژگي مهم اين تفسير، فقهي بودن آن است كه به طور گسترده وارد مباحث فقهي شده وبه هنگام بحث از احكام فقهي به ديدگاههاي فقيهان مذاهب مي پردازد و درواقع يك موسوعه كامل فقهي است. به عنوان مثال وي در ذيل آيه 3 سوره بقره: (ويقيمون الصّلاة)، بيش از بيست مسأله فقهي را به شرح مورد بررسي قرار داده است. درذيل آيه 173 همين سوره: (انّما حرّم عليكم الميتة)،سي و چهار مسأله فقهي مورد بررسي قرار گرفته و در ذيل آيه 187 همين سوره: (أحلّ لكم ليلة الصيّام الرّفث الي نسائكم)،سي و شش مسأله و در ذيل آيه 282 همين سوره پنجاه و دو مسأله فقهي به شرح، مورد بحث قرارگرفته است كه بااين گستردگي، هيچ يك از تفسيرها و حتي مي توان گفت كتابهاي خاص احكام قرآن نيز نپرداخته اند. اگرمباحث فقهي اين تفسير تفكيك شود خود چند جلد مي شود، همچنانكه فهرستهاي موضوعي اين تفسير در مباحث فقهي هركدام به بيش از دويست و بيست صفحه مي رسد. از اين روي، به خاطر ويژگي خاص اين تفسير در بخش كتابشناسي نام اين تفسير نيزآمده است. درپايان اين مقدمه يادكرد يك نكته ضروري است وآن اين كه بسياري از پژوهشهاي انجام شده در ارتباط با احكام قرآن اختصاص به بررسي و تفسير موضوعي آيات، درباره يك موضوع خاص همچون نماز، روزه، جهاد يا ديگر احكام قرآن دارد كه در اين مقال از آوردن آنها خودداري شده است.

 4. صلوات و تشکر


 5. #3  قرن دوّم
  1. احكام القرآن، يا تفسير آيات الاحكام، (ابوالنضر) محمد بن السائب الكلبي الكوفي (م: 146) شيعه (اصحاب حديث). وي از اصحاب امام باقر و امام صادق (ع) است. ابن نديم در كتاب الفهرست هنگام يادكرد كتابهاي نوشته شده در موضوع احكام قرآن مي نويسد: (احكام القرآن للكلبي رواه عن ابن عباس) اين اثر غيراز تفسيركامل قرآن است كه محمد بن سائب نوشته ودر كتابخانه استانبول به صورت خطي موجود است. وي يكي از مفسران مهم شيعه در قرن دوّم بوده و سيوطي در الاتقان مي نويسد: (وي صاحب بزرگترين تفسير قرآن بوده است.) در كتب رجالي بر شيعه بودن وي تصريح شده است.(رجال مامقاني، 3/119; ميزان الاعتدال، ذهبي، 3/556) (42/1/1) 2. تفسير خمسمأة آية في الاحكام، مقاتل بن سليمان بن بشرالخراساني البلخي (م: 150) شيعه. وي از آغازگران فرقه بتريّه است. (رك: ابن نديم، 227) اين كتاب بين اصحاب حديث تداول داشت واحمد بن حنبل ضمن ستايش از مضامين اين كتاب، تأليف آن را به مقابل بن حيان نسبت مي داد.(680/6/2)

 6. صلوات و تشکر


 7. #4  قرن سوّم
  3. احكام القرآن ، حيي بن آدم بن سليمان الاموي (م: 203) از فقيهان بتريّه. (680/6/2) 4. تفسيرآيات الاحكام، ابوالمنذرهشام بن محمد بن السائب الكلبي الكوفي (م: 6-204) شيعه و از اصحاب صادقين(ع). 5. احكام القرآن، محمد بن ادريس بن العباس بن عثمان الشافعي(150-204) سني شافعي، بنيانگذار مذهب شافعي و داراي دو اثر در موضوع احكام القرآن: الف. مطبوع. گردآوري شده از نوشته هاي وي توسط بيهقي صاحب سنن(م: 458) دمشق: مطبعة النّوري; بيروت: دارالكتب العلميه، 1400، دار احياء العلوم، 1410. ب. اثر خود مؤلف كه زركشي در البرهان (128/2) بدان اشاره كرده ونيز ابن نديم (/41 ، 464)ازآن ياد كرده است. با اين وجود اين كتاب را كه حتي در سده 5 ق / 11م: ازميان رفته بود، بااحكام القرآن منسوب به شافعي كه در واقع، از نوشته هاي بيهقي است وسالها پس از تأليف فهرست ابن نديم نوشته شده است نبايد اشتباه كرد.(689/6/2) 6. احكام القرآن، جبير بن غالب،؟(124/1/4)
  7. احكام القرآن، احمد بن معذل(معدل) بن غيلان العبري (م: حدود 240) مالكي. (80/1/4) 8. احكام القرآن،ابراهيم بن خالد معروف به ابوثور كلبي (م: 240) از فقيهان اهل حديث با روشي نزديك به شافعي. (680/6/2) 9. ايجاب(ايجاد )التمسك باحكام القرآن، يحيي بن اكثم بن محمد بن قطن التميمي المروزي (م: 242) از فقيهان منفرد بصره. (680/6/2) 10. احكـام القرآن، ابو عبد اللّه محمد بن ابراهيم عبدوس (م: 245) سنّي. (8/1/8) 11. احكـام القرآن، علي بن حجر بن محمد السعدي المروزي الخراسـاني (154-246) حنفي.
  (680/6/2) 12. احكام القرآن، حفص بن عمربن عبدالعزيز الازدي الدوري (م: 246) از فقيهان اصحاب حديث. (680/6/2) 13. احكام القرآن، خصاف احمدعمر (م: 261) سني. 14. تفسير خمسمأة آية، ابوالمؤثر صلت بن خميس بهلاوي، عالم اباضي عمان در سده 3 ق.(680/6/2) 15. احكام القرآن، محمد بن عبداللّه معروف به ابن الحكم (182-268) مالكي. (556/2/4) 16. احكام القرآن، داود بن علي الظاهري الاصفهاني (201-270 يا 273) ظاهري. (680/6/2) 17. احكـام القرآن، اسماعيل بن اسحاق الازدي البصري الجهضمي (199 يا200-282) مالكي. ابن نديم مي نويسد/40، 252) كتابي است بزرگ. (679/6/2)

 8. #5  قرن چهارم
  18. آيات الاحكام (احكام القرآن)، قاسم بن اصبغ بن محمد القرطبي الاندلسي (247-304) مالكي. (431/1/4) 19. احكام القرآن(آيات الاحكام)، علي بن موسي بن يزداد القمي الحنفي (از پيشوايان حنفي در زمان خود) (م: 305) حنفي.(389/1/4) 20. احكام القرآن، محمد بن احمد بكيرالبغدادي (م: 305) مالكي. به عقيده ابن عبدالبر، اين كتاب در عرض سنن ترمذي و مختصر ابن عبدالحكم در موضوع خود بهترين اثر به شمار مي رفته است(ابن خير، 121).(679/6/2) 21. احكام القرآن، ابوالاسود موسي بن عبدالرحمن معروف به قطان (232- 309 يا 306) مالكي. در 12 جزء. (692/2/4) 22. احكام القرآن، احمد بن محمد بن زياد الفارسي (م: 318) مالكي. در 10 جزء. (757/2/4) 23. احكــام القـرآن، ابو جعفر احمد بن احمد القيــرواني (م: 319) سنّي. (8/1/8) 24. احكام القرآن، احمد بن محمد بن سلامة الازدي الطحاوي (239-319 يا 321) حنفي. اين كتاب در كتابخانه وزير كبري تركيه موجود است. (59/1/4) 25. احكام القرآن، عبدالله بن احمد معروف به ابن المغلس (م:324) ظاهري. (4/1/303) 26. احكام القرآن، بكربن محمد بن العلاء بن محمد القشيري (264-344) مالكي. اين كتاب، مختصري از كتاب اسماعيل بن اسحاق قاضي بوده است. (ابن خير 52-53، زركشي 3/2) (679/6/2) 27.احكام القرآن(شرح احكام القرآن) ابومحمد قاسم بن اصبغ القرطبي ( 273-340 يا 355) مالكي. ( 679/6/2) 28. احكام القرآن، محمد بن قاسم بن شعبان (م: 355) مالكي. ( ذهبي، 16/ 78) ( 679/6/12) 29. الانباه علي استنباط الاحكام من كتاب اللّه(الانباء عن الاحكام من كتاب اللّه ـ احكام القرآن)، منذربن سعيد بن عبداللّه ابوالحكم البلوطي (273-355) مالكي. (ابن خير، 54، حاجي خليفه،1/20) (4/2/686) (679/6/2) 30. احكام القرآن(شرح احكام القرآن)، 5 جلد، احمد بن علي جصّاص الرازي (305-370يا 376) حنفي. اين كتاب بارها از جمله سالهاي 1335 -1338 ق در استانبول: مطبعة اوقاف الاسلاميه، قاهره : مطبعة السلفية مطبعة البهيّة، بيروت: دارالكتاب العربي، دارالفكر و داراحياء التراث العربي، چاپ شده است كه مشهورترين كتاب دراين زمينه از نويسندگان حنفي به شمار مي آيد. 31. احكـام القرآن، محمد بن الحسيـن بن محمد ابويعـلي ( 380-458) (520/2/4) 32. (تفسير) آيات الاحكام(احكام القرآن)، عبّاد بن عباس بن عباد الطالقاني (385) سني. (درالذريعة به عنوان شيعه و متوفي 335 ذكرشده.) (253/1/4) 33. شرح آيات الاحكام، كافي الكفاة صاحب اسماعيل بن عبّاد (م:385) شيعه.

 9. #6  قرن پنجم
  34. احكام القرآن،احمد بن علي الربعي معروف به الباغاني(345-401) مالكي. (48/1/4) 35-36. الف) مختصر احكام القرآن
  ب) المأثور عن مالك في احكام القرآن و تفسيره، مكي بن ابيطالب القيسي القيرواني(م: 438). (684/2/4) 37. احكام القرآن، محمدبن علي بن احمد بن ابي حزم (384 -456) ظاهري. لبنان: دارالآفاق الجديدة. (128/2/5) 38. احكام القرآن، حافظ ابوبكر احمد بن الحسين البيهقي (م: 458) شافعي. وي تمامي گفتارهاي پراكنده شافعي را درزمينه احكام القرآن از لابه لاي آثاربازمانده او گردآوري كرده و درقالب كتابي تدوين كرده كه در واقع جايگزين كتاب مفقود شافعي گريده است.اين كتاب با عنوان احكام القرآن شافعي بارها به چاپ رسيده ودر برخي نسخ خطي آن عنوان كتاب به صورت مجموعة كلام الشافعي من احكام القرآن آمده است. 39. آيات الاحكام، محمد بن الحسين بن محمد بن الفراء ابويعلي كبير (380-458) حنبلي. (679/6/2)

 10. #7  قرن ششم
  40. احكام القرآن، 4 جلد در 2 مجلد، علي بن محمد الطبري، معروف به الكياهراسي (م: 504) شافعي . بيروت: دارالكتب العلميه، دوّم، 1405. 41. احكام القرآن(آيات الاحكام)، 4 جلد، محمد بن عبداللّه اندلسي اشبيلي معروف به ابن عربي (468-543) مالكي. بيروت: دارالفكر، 1394-قاهره1957-1959) به كوشش علي محمد بجاوي. مؤلف خود اختصاري ازآن با عنوان (الاحكام الصغري) فراهم آورده است كه به صورت خطي دربرخي كتابخانه هاي رباط و فاس درمغرب نگهداري مي شود.حاجي خليفه(1/20) گويد: اين كتاب تفسير پانصد آيه متعلق به احكام مكلفين است، لكن با تحقيقي كه شده، دراين كتاب حدود هزار آيه قرآن كه پيرامون احكام است، تفسير شده است. اين كتاب يكي از مهم ترين كتابهاي احكام قرآن مذهب مالكي است. 42-43. فقه القرآن 2 جلد و شرح آيات الاحكام، قطب الدّين سعيد بن هبة اللّه راوندي (م: 573) شيعه. قم: كتابخانه آيت اللّه العظمي مرعشي نجفي، دوّم، 1405، تحقيق سيد احمد حسيني به اهتمام سيد محمود مرعشي. مرحوم آغابزرگ تهراني درالذريعه(1/42) مي نويسد: شرح آيات الاحكام از غيرفقه القرآن است همچنان كه درامل الآمل بدان تصريح شده، لكن صاحب رياض گويد همان فقه القرآن است. اين كتاب در كتابخانه شيخ هادي كاشف الغطاء در نجف و نيز در كتابخانه حاج آقا سيد اسداللّه اصفهاني(م: 1333) (3/1/238) موجود است. 44. تفسير آيات الاحكام، ابوالحسن محمد بن حسين بيهقي نيشابوري كيدري (م: حدود 576) شيعه. (8/6) 45. مختصر احكام القرآن، عبدالمنعم بن محمد الانصاري الاندلسي الغرناطي(ابن الفرس) (524-9،597) مالكي. (335/1/4) 46. تفسير سورتي آل عمران و النّساء من كتاب احكام القرآن، عبد المنعم بن محمد الانصاري الغرناطي (ابن الفرس) (524- 599 يا 597) مالكي. ليبي: الدار الجماهيرية للنّشر ،اوّل، 1989، تحقيق از محمد ابراهيم يحيي. r

 11. #8  قرن هفتم
  47. كتاب في احكام القرآن، محمد يحيي بن احمد بن خليل الشلوبين الاشبيلي (م: 640) مالكي. (648/2/4) 48. آيات الاحكام (جامع احكام القرآن)، ابوبكر صائن الدين يحيي بن سعدون الازدي الاندلسي (م: 670) مالكي. (11/6) 49. الجامع لاحكام القرآن(تفسيرقرطبي)، محمد بن احمد الانصاري القرطبي (578-671) مالكي. (اين اثر باوجود اين كه مباحث فقهي را به تفصيل دربردارد در كنار تفسيرهاي عمومي طبقه بندي مي شود كه به جهت ويژگي خاص آن دراين بخش نيز آورده شد.)

 12. #9  قرن هشتم
  50. التبيان في احكام القرآن، علي بن حسين بن عبدالعزيز ابن أبي الأحوص (م:700) مالكي. (129/2/5) 51. شرح آيات الاحكام، السيد يحيي بن حمزة بن علي الحسني الزيدي اليماني (م: 749) زيدي. (10/6) 52. انوار المضيئة علي آيات الاحكام، سيد محمد بن هادي بن تاج الدّين، زيدي. (680/6/2) 53. تفسير آيات الاحكام، محمد بن ابي بكر الدمشقي الزرعي معروف به ابن قيّم الجوزية ( م: 751) حنبلي. ( 12/6) 54. احكام القرآن (القول الوجيز في احكام الكتاب العزيز)، احمد بن يوسف بن عبدالدايم الحلبي معروف به سمين (م: 756) شافعي. (صاحب الدرالمصون در اعراب قرآن 11 ج) (84/1/4) 55. تلخيص(تهذيب) احكام القرآن، محمد (محمود) بن احمد بن مسعود سرّاج قونوي (م: 777 يا770) حنفي. (679/6/2) 56. النهاية في تفسير الخمسمأة آية في احكام القرآن(منهاج الهداية في شرح آيات الاحكام الخمسمأة منهاج الهداية في تفسيرآيات الاحكام)، احمدبن عبداللّه سعيد بن المتوج البحراني (م: حدود 771) شيعه. (در معجم المفسرين عادل نويهض، تاريخ وفات او 820 ذكر شده است.)(42/1/1) 57. احكام الراي من احكام الآي، شمس الدين محمد بن عبدالرحمن ابن صائغ (م: 776) حنبلي. (769/6/2)

 13. #10  قرن نهم
  58. تيسير البيان في احكام القرآن، محمد بن علي بن عبداللّه الخطيب نورالدين بن علي الموزعي (م: 825) سني. تاريخ كتابت آن 808 و جلد اوّل خطي آن در بصره، و 500 صفحه است.(588/2/4) 59. كنزالعرفان في فقه القرآن، فاضل مقداد بن عبداللّه السيوري الاسدي الحلي (م: 826) شيعه. تهران: مكتبة المرتضويه، 1343. r 60. الثمرات اليانعة و الاحكام الواضحة القاطعة، يوسف بن احمد بن محمد نجم الدّين الثلائي اليماني (م: 832) سنّي. (مخطوط در 3 مجلد) (شافي العليل 11/1) 61. آيات الاحكام ، ناصربن احمد بن عبداللّه ابن متوج البحراني، شيعه. (سيد حسن صدر گويد: در كتابخانه هاي نجف آن را ديده است.) (42/1/1) 62. آيات الاحكام ، احمد المهدي لدين الله بن يحيي الحسني اليماني الصنعائي (م: 840) زيدي. ( 10/6) 63. حصرآيات الاحكام الشرعيه، محمد بن ابراهيم بن علي (775- 840) زيدي. (نسخه اي از آن به شماره 698 دركتابخانه جامع كبير صنعا موجود است.) (524/4/3) 64. احكام القرآن، احمد بن علي معروف به ابن حجر عسقلاني (773-852) شافعي. (12/6) 65. آيات الاحكام، ناصربن جمال الدين (م: حدود 860) شيعه. (محتمل است همان شماره 62 باشد.) 66. شافي (شفاء) العليل في شرح (تفسير) الخمسمأة آية من التنزيل(تفسيرآيات الاحكام يا شرح آيات الاحكام الفارقة بين الحلال و الحرام)، عبداللّه بن محمد النجري اليماني(825-877) زيدي.
  صنعا، يمن: مكتبة الجيل الجديد،بيروت: مؤسسة الكتب الثقافيه، اول، 1406. 67. معارج السؤول و مدارج المأمول في تفسير آيات الاحكام (تفسير اللباب و تفسير معارج السؤول هردو يكي است)، كمال الدين حسن بن شمس الدّين محمد الاسترآبادي (م: حدود 900) تأليف سنه 891، شيعه. (42/1/1)

صفحه 1 از 2 12 آخرینآخرین

موضوعات مشابه

 1. تیر به هدف خورده
  توسط 90082819 در تالار بخش تربیتی - گروه علمی فقه اسلامی
  پاسخ: 1
  آخرين نوشته: 1392/04/05, 02:22 قبل از ظهر
 2. كتاب شناسی تحریف ناپذیری قرآن
  توسط مرادی نسب در تالار کتاب شناسی
  پاسخ: 11
  آخرين نوشته: 1390/02/05, 06:45 بعد از ظهر
 3. پاسخ: 0
  آخرين نوشته: 1390/02/01, 01:25 بعد از ظهر
 4. پاسخ: 0
  آخرين نوشته: 1389/12/14, 12:11 بعد از ظهر
 5. پاسخ: 7
  آخرين نوشته: 1389/11/20, 02:48 بعد از ظهر

مجوز های ارسال و ویرایش

 • شما نمیتوانید موضوع جدیدی ارسال کنید
 • شما امکان ارسال پاسخ را ندارید
 • شما نمیتوانید فایل پیوست کنید.
 • شما نمیتوانید پست های خود را ویرایش کنید
 •