«لوح فشرده دانشنامه جامع معارف قرآن كريم2» به همت مركز فرهنگ و معارف قرآن كريم، با رويكرد ارائه روشی نو در ارائه مفاهيم و موضوعات قرآنی توليد شد و در خدمت جامعه قرآنی كشور قرار گرفت.
به گزارش خبرگزاری قرآنی ايران(ايكنا)، اين لوح فشرده در چهار بخش اصلی شامل: تفسير راهنما، فرهنگ قرآن، فرهنگ موضوعی تفاسير و امكانات فنی و پژوهشی به همت محققان مركز فرهنگ و معارف قرآن كريم پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی توليد شده است.
بنابر اين گزارش، ارائه يك دوره كامل تفسير قرآن كريم در 20 جلد، فراهم‌سازی زمينه برای تفسير موضوعی قرآن، راهگشای تهيه موضوعات و مفاهيم قرآن و ارائه نمايه‌های الفبايی و موضوعی آيات قرآن، محتويات بخش نخست (تفسيرراهنما) اين لوح فشرده را تشكيل می‌دهد.
همچنين آنچه در بخش فرهنگ قرآن به مخاطبين ارائه می‌شود مواردی از جلمه: جامع‌ترين فرهنگ موضوعی قرآن كريم در 33 جلد، ارائه 2 هزار موضوع اصلی و هزاران عنوان فرعی، برخورداری از نظام ارجاعات در عناوين مترادف و پيوسته، در برداشتن اعلام قرآن اعم از اعلام صريح و اشاره‌ای، جامع‌ترين منبع قرآن‌پژوهی با سه ويژگی دقت، سرعت و آسانی را شامل می‌شود.
طبقه‌بندی اطلاعات و موضوع‌نگاری تفاسير، 20 دوره تفسير كه 10 دوره آن را تفاسير علمای شيعه و 10 دوره ديگر را تفاسير علمای اهل سنت تشكيل می‌دهد، دستيابی سريع به اطلاعات منابع عظيم تفسيری، فهرست جامع و طبقه‌بندی‌ شده از اطلاعات تفاسير و اطلاع‌رسانی براساس موضوع‌نگاری از جمله مطالب خواندنی اين دانشنامه جامع قرآن كريم است.
گفتنی است، ارائه فهرست موضوعات اصلی و فرعی به روش‌های مختلف، ارتباط منطقی ميان موضوعات و متن كتاب از طريق فهرست موضوعات، ارائه امكانات فنی جهت انجام پژوهش‌های موضوعی، عرضه فهرست‌ها و نمايه‌های مختلف جهت تسهيل در امر پژوهش وتحقيق، امكان فهرست‌سازی از موضوعات اصلی و فرعی، پژوهش در متن از طريق فهرست درختی و پيشرفته از جمله قابليت‌های فنی و پژوهشی اين لوح فشرده است.