بسمه تعالی
مقام معظم رهبری: "به اصلح برسید، اصلح را انتخاب کنید. اصلح را بشناسید و برای ادای تکلیف، اسم او را به صندوق رای بیندازید."