نام چند تن از خطاطان مشهور قرآن کریم
قرآن كريم به انواع خطوط، از كوفي اوليه، تا شكسته نستعليق وجود دارد.
قرآن كريم در ابتدا، به خط كوفي نگارش مي شد. خط كوفي به مرور با تغييراتي روبرو شد و به كمال رسيد، تا اينكه فردي به نام "ابن مقله" (272ـ328 ق) از دل خط كوفي، خطوطي ديگر به نام هاي محقق، ريحان، ثلث ريحان، ترقيع، رقاع و نسخ را اختراع كرد.
پس از آن قرآن كريم، به اين خطوط به ويژه خط نسخ، نگارش يافت. ابن تواب (م 413 ق)، ياقوت مستعصمي (م 698 ق)، احمد سهروردي (654ـ741)، احمد نيريزي (1151 ق)، استاد محمدرضا قنبري، عثمان طه و... از مشهورترين افرادي هستند كه قرآن را به اين خطوط كتابت كرده اند.
در عصر جديد برخي از خوش نويسان به نگارش نستعليق قرآن كريم روي آورده اند. در اين رشته فضل تقدم با شادروان استاد حسن ميرخاني است كه بيش از پنجاه سال از كتابت هاي او به نستعليق مي گذرد.
برخي از استادان خوشنويس معاصر كه غالباً قرآن را به قلم نسخ (مكرر) كتابت كرده اند، عبارتند از:
حاج محمود اشرفي تبريزي، علي اكبر اسماعيلي قوچاني، محمد خالقي، طاهر خوشنويس، حبيب الله فضايلي، حجة الاسلام مصباح زاده، و... (*)


(*)ر.ك: دانشنامه قرآن، قرآن پژوهي، بهاء الدين خرمشاهي، ج 1، مدخل خط و خوشنويسي قرآن