امامان و علوم عقلی
پیامبر گرامی اسلام در درك اصول عقاید، یعنی خدا شناسی و معاد و نیاز ضروری انسان ها به ارسال پیامبران از جانب خدا ی متعال ، از عقل كامل خود استفاده می كرد، و از طریق تفكر و اندیشه عقلانی بدین حقایق ایمان داشت . ..ادامه در :

http://seghleasghar.mihanblog.com/