«سميه شريفلو»، نگارنده كتاب «حيات احمد»، در گفت‌وگو با خبرگزاری قرآنی ايران(ايكنا)، به چند كتاب كه اكنون مراحل تحقيق آن را می‌گذراند، اشاره كرد و افزود: سيره امام علی(ع)، سيره حضرت زهرا(س)، امام حسن و امام حسين(ع) و قرآن كه با ايدئولوژی جنگ تلفيق می‌شود، از جمله اين آثار است.

وی كه در نگارش كتاب پيشينش(حيات احمد) آيات و احاديث و خاطرات دفاع مقدس را تلفيق كرده است، ادامه داد: مراحل تحقيق همه اين آثار را با هم پيش می‌برم، از اين رو نمی‌توان گفت كه كداميك، اكنون آماده نگارش است.

شريفلو در ادامه سخنانش اظهار كرد: در تحقيق برای نگارش اين آثار، بايد همه كتاب‌هايی را كه در اين حوزه نوشته شده‌اند مطالعه كنم تا مطالبی را كه برای نگارش كتابم مورد نياز است، از آنان استخراج كنم.

به گفته وی، كتاب قرآن و امام علی(ع) بيشتر از ديگر آثار است و به منظور نگارش آن، از آيات قرآن و احاديث به همراه خاطرات هشت سال دفاع مقدس استفاده می‌كنم.

شريفلو با اشاره به اين كه كتاب مورد نظرش طی سه ماه به نگارش درمی‌آيد، اظهار كرد: كتاب‌شناسی احاديث نيز بعد ديگری از كار تحقيق است كه بايد با دقت بيشتری انجام شود. زيرا بايد همه احاديث و رواياتی كه در اين مجموعه مورد استفاده قرار می‌دهم، مستند باشند و از آن جا كه به غير از كتاب، منبع ديگری برای احاديث وجود ندارد، بايد با مطالعه صرف، به استخراج احاديثی كه برای نگارش كتاب احتياج دارم، بپردازم.

وی با اشاره به اين كه منابع بسياری را برای تحقيق مطالعه كرده است، در ادامه افزود: از كتاب‌هايی كه «محمد محمدی ری‌شهری» نوشته است، كتاب «ميزان الحكمه» و «نهج البلاغه» در تحقيقاتم استفاده كرده‌ام. همچنين فرهنگ سخنان امام حسين(ع) نيز از ديگر منابعم برای تحقيق بوده است.به گفته اين محقق، نگارش درباره حضرت زهرا(س)، نيازمند تحقيق جدی است؛ زيرا كتاب درباره اين شخصيت دينی كمتر نوشته شده و يا كمتر احاديث اين حضرت در يكجا گردآمده است.

شريفلو، همچنين گفت: كتاب‌شناسی روايی و احاديث برعهده «مرتضی شاهرخی» است كه طلبه است و در اين باره تخصص دارد. همچنين ايدئولوژی جنگ به صورت مجزا و به همراه آيات مورد استفاده قرار می‌گيرد. ايكنا