بيرون محل نمايشگاه بين المللي رسانه هاي ديجيتالي و داخل حياط مصلاي امام خميني مكاني است كه به عنوان نمازخانه تابلو برايش زده شده.

روز اول و دوم نمايشگاه، اين نمازخانه باز بود و افراد بسياري در حد گنجايش آن
مي توانستند اول وقت نماز خود را بخوانند اما متاسفانه درب آن جا به طور كامل بسته شده و حتي هنگام نماز نيز باز نمي باشد.

واين در حالي است كه محل نسبتا كوچكي داخل شبستان به نماز اختصاص يافته و نماز گزاران گاهي روي زمين بدون موكت نماز مي خوانند. هواي داخل نمايشگاه هم كه عالي عالي است و هيچ مشكلي ندارد....!!! زهي تاسف!

همه اين حرف ها نافي زحمات و تلاش هاي عزيزان در نمايشگاه رسانه هاي ديجيتال نيست.