ابعاد نافرماني ابليس
ابليس در اين نافرماني، مرتكب سه انحراف و خلاف شد:
1. خلاف عملي؛ چنان كه تعبير به «اَبي» (سركشي كرد) بيانگر آن است، كه موجب فسق او شد.
2. خلاف عقيدتي؛ كه با مقايسه كبر آميز خود، عدل الهي را انكار كرد و از كافران گرديد.
3. خلاف اخلاقي؛ چنان كه تعبير به «اِستَكْبَرَ» (تكبير ورزيد) حاكي از آن است كه موجب خروج او از بهشت، و داخل شدنش به دوزخ گرديد.