«خانم شايسته‌خوي»، مدير مدرسة علمية نرجس(س)، در جمع دانش‌آموزان دبيرستان مشكوه حضور يافت و به ايراد سخنراني با موضوع «واخواني ارزش‌ها و روش‌هاي علمي پيامبر(ص)» پرداخت.به گزارش واحد خبر شهرمجازی قرآن به نقل از مرکز خبر المصطفی، وی در ابتداي سخنانش بيان داشت: «اگر بنا باشد در تعاملات آيندة جامعة بشري دين مطرح و داراي جايگاه باشد و بتواند هدف علم را ترسيم كند و سرشت علم را تبيين و ارتباطات جهان و علم را معنا نمايد، بی‌ترديد، اين دين، اسلام است و قرآن كتاب آن و شخصيت محوري پيامبر(ص) رسول و آورندة آن می‌باشد».

خانم شايسته‌خوي سپس دربارة مسئوليت خطير پيروان قرآن، به ویژه آگاهان و عالمان، در اين شرايط افزود: «مسئوليت اين افراد در اين شرايط صدچندان مي شود و چنانچه قصور و تقصيري باشد، قصة پرغصه‌اي در انتظار جامعة اسلامي خواهد بود. لازم است در مديريت و تبيين ارزش‌ها و روش‌هاي آن به شخصيتي متمسك و متوسل شويم كه محور است و از جانب برنامه‌ساز و برنامه‌ريز، برنامه دارد».
خانم شايسته‌خوي، در ادامه، با اشاره به سورة مدثر و مزمل به واخواني ارزش‌ها و روش‌هاي علمي پيامبر(ص) در دست‌يابي به موفقيت‌ها و كاميابي‌هاي فردي و اجتماعي با صبغة مديريتي رسول اكرم(ص) پرداخت.