خلقت ساير عوالم
در كتاب توحيد از امام صادق(ع) روايتي آورده كه در ضمن آن به راوي فرموده: «شايد شما گمان كنيد كه خداي عزّوجلّ غير از شما هيچ بشر ديگري نيافريده، نه چنين نيست بلكه هزارهزار آدم آفريده كه شما از نسل آخرين آدم از آن آدم‌ها هستيد.»
در خصال از امام صادق(ع) روايت آورده كه فرمود: «خداي عزّوجلّ دوازده هزار عالم آفريده كه هر يك از آن عوالم از هفت آسمان و هفت زمين بزرگ‌تر است و هيچيك از اهالي يك عالم به ذهنش نمي‌رسد كه خداي تعالي غير عالم او عالمي ديگر نيز آفريده باشد.»
در همان كتاب از امام باقر(ع) روايت كرده كه فرمود: «خداي عزّوجلّ در همين زمين از روزي كه آن را آفريده هفت عالم خلق كرده (و سپس برچيده) و هيچيك از آن عوالم از نسل آدم ابوالبشر نبودند و خداي تعالي همه آنها را از پوسته روي زمين آفريد و نسلي را بعد از نسل ديگر ايجاد كرد و براي هر يك عالمي بعد از عالم ديگر پديد آورد تا در آخر آدم ابوالبشر را بيافريد و ذرّيّه‌اش را از او منشعب ساخت ... .»