تالار دانشگاه مجازی المصطفی صلی الله علیه و آله دانشگاه مجازی المصطفی صلی الله علیه و آله Arabic English Persian
بازیابی رمز
صفحه 1 از 2 12 آخرینآخرین
نمایش نتایج: از شماره 1 تا 10 , از مجموع 16
 1. #1

  ✿۞✿ انتظار✿ انتظار و احساس امام و امت
  مقصود از انتظار، آمادگى است

  فرج به معناى گشايش است؛ گشايشى كه اميد اميدواران است و يقين، تحقق پذير است و نـاامـيـدى در آن راه نـدارد، و مـمـكـن اسـت كـه طـول بـكـشـد. و طـول كـشـيـدن تـحـقـق مـطـلوب، از لوازم امـيدهاى بزرگ است. اميدهاى كوچك بزودى تحقق پذيرند و اميد، هر چه بزرگتر باشد، تحقق ديرتر و دراز مدت ترى دارد.

  بخصوص اگر بزرگترين اميدها باشد كه مقصود از فرج است.

  و آن گشايش براى همه خلق و سيادت عدل و داد براى هميشه، در جهان است.

  انـتـظـار فـرج، مشتمل بر يقين به تحقق مقصود است كه غم را مى زدايد و سرور مى زايد.

  مـقـصود از انتظار، نشستن و خوابيدن نيست، بلكه اداى وظيفه اى است كه در تسريع ظهور حضرت مهدى عليه السّلام دخالت دارد.

  چـنـانـچـه مـقـصود، انتظار شخصى نيست، بلكه وظيفه اى است اجتماعى؛ چون انجام مقاصد اجتماعى، قدم هاى اجتماعى لازم دارد.

  مقصود از انتظار، آمادگى است و آن دو مرتبه دارد:

  نـخـسـتـيـن مـرتـبـه آن ، انـتظار روحى است و خوشدل بودن براى تحقق اميد در آينده، و آن عـبـارت اسـت از آمـادگـى بـراى قـبـول دعوت و زدودن مقاومت روحى براى رسيدن كسى كه انتظار آمدنش هست.

  دومين مرتبه آن، انتظار عملى است كه اضافه بر انتظار روحى است.

 2. صلوات و تشکر : 5


 3. #2  انتظار، عملى مانند آمادگى براى آمدن مهمان و پذيرايى از او، كه غذا بايستى آماده باشد و بـا مـقـام مـهـمـان و شـخـصـيـت او تـنـاسـب داشـتـه بـاشـد. محل نشستن او تميز و آماده، خوابگاه و استراحتگاهش مرتب باشد.

  كشاورز، وقتى انتظار باران را دارد كه كشتى كرده باشد، بازرگان، وقتى انتظار سود دارد كـه كـالاى خـود را آمـاده كـرده و در مـعـرض فـروش گـذارده بـاشـد، و ايـن انـتـظـار كامل خواهد بود.

  هـر دو مـرتـبـه انـتـظـار بايستى براى ظهور حضرت مهدى عليه السّلام فراهم باشد تا فرج همگانى تحقق پذير شود.

  مـنـتـظـران نـيـز بـه دو گـونـه انـد: مـنـتـظـران مرحله نخست كه بسيارى از منتظران از اين قبيل هستند. اينان ، كسانى هستند كه از شدت ظلم و جور به تنگ آمده و آه مى كشند و آرزومند مـنـجى و رسيدن وى هستند، وى قدمى برنمى دارد. اين انتظار، چندان تاءثيرى در تسريع قـيـام حـضـرت مـهدى ندارد.

  آن چه كه در تسريع قيام حضرت مهدى مؤثر است، انتظار در مـرحـله دوم اسـت؛ هـر چـه شـمـاره مـنـتـظـران ايـن گـروه افزوده مى شود، ظهور آن حضرت نزديكتر مى شود و موفقيت در دعوت را شديدتر مى سازد.

  انتظار فرج، بجز آمادگى بارى ظهور آن حضرت نيست.
  اكنون بايستى بدانيم كه مقصود از آمـادگـى آن هـم آمـادگـى عـمـلى چـيـسـت و مـقـصـود از انـتـظـار فـرج، كـه بـهـتـريـن اعـمـال ناميده شده است، چيست؟
  آيا مقصود يك عمل مخصوص است و يا مجموعه اى است از چند عمل؟ 4. صلوات و تشکر : 4


 5. #3  نـكـته حساسى كه انتظار بر آن تكيه دارد و شايد از نظرها پوشيده باشد، آن است همان طـور كـه حـكـومـت حـضـرت مـهـدى عـليـه السـّلام ريـشه كن كننده ظلم و جور و بر پا كننده عدل مجسم است و تهى از قلدرى و قساوت مى باشد، پيدايش اين مقصود نيز، بايستى چنين بـاشـد. از ظـلم و جـور دور، از قلدرى و قساوت بر كنار، از دروغ گويى و رياكارى خالى باشد.

  با ظلم، نمى شود عدل را به پا كرد؛ با عقده و انتقام، نمى توان دادگرى كرد.
  اين حكومت با كودتاى نظامى به روى كار نخواهد آمد؛ با انقلاب حزبى، زمام امر را به دست نخواهد گرفت.

  كـودتـاى نـظـامـى، خـواسـتـه چـند افسر است. انقلاب حزبى، از عقده و كينه، ريشه مى گيرد و بيگناهان بسيارى را در خاك و خون مى غلتاند و سران حزب، از آن لذت مى برد.

  پيدايش حكومت عدل، بايستى به وسيله عدل باشد و آن وقتى است كه مردانى بزرگوار و شريف، در اجتماع بشرى پيدا شوند و آماده فـداكـارى بـاشـنـد و بـراى خـود چـيـزى نـخـواهـنـد، تـا بـتـوانـنـد مـژده حـكـومـت عـدل را بـه خـلق بـدهـنـد تـا خـلق بـه پـا خـيـزد و هـمـگـان از آن استقبال كنند.

  پيدايش حكومت عدل، بر دو پايه قرار دارد:

  خواسته خلق، نخستين پايه آن است؛ خواه اين خواسته، خودآگاه باشد، خواه، خود ناآگاه.

  خـواسـتـه خـود نـاآگـاه حـكـومـت عـدل، در اكثر افراد موجود است، ولى چندان تأثيرى در تسريع قيام حضرت مهدى عليه السّلام ندارد. 6. صلوات و تشکر : 5


 7. #4  پـايـه دوم، انتظار است؛ آن هم انتظار عملى. هر گاه شماره اين منتظران و آمادگان براى تـشـكـيـل ايـن حـكـومـت، بـه عـددى بـرسـد كـه شايسته باشند بار اين حكومت را بر دوش بگيرند، زمان تشكيل آن فرا مى رسد.

  آن وقـت اسـت كـه بـسـيـارى از مـردم كـوچـه بـه كـوچـه، كـو بـه كـو شهر به شهر به دنبال حكومت عدل مى گردند و بدين مقصد اعلا خواهند رسيد.

  كـسـى كـه دوسـت مـى دارد از يـاران قـائم بـاشـد، بـايـد آمـاده بـاشـد و در حـال آمـادگـى، بـه پـارسـايـى و مـحـاسـن اخـلاق، عمل كند.

  اين راهنمايى، حاوى چند نكته فردى و اجتماعى است:

  1 ـ امـر قـبـلى، كـه امـيـد بـه قيام حضرت قائم داشته باشد و يأس و نوميدى را از خود بزدايد.
  2 ـ دوسـت داشـتـه بـاشـد كـه از يـاوران آن حـضـرت بـاشـد تـا در ايـجـاد عدل جهانى، شركت كند و از اين سعادت جاودانى، برخوردار شود.
  3 ـ داراى ورع باشد و از گناه اجتناب كند.
  4 ـ از حسن اخلاق برخوردار باشد.
  امـيـد بـه قيام حضرت قائم، روح و مقوم انتظار فرج است. انتظار، ضد يأس و نا اميدى اسـت و حـيـات بـخش است و دل را زنده نگه مى دارد. برخلاف يأس و نااميدى كه مرگ آور اسـت. كـسـى كـه يـأس و نـاامـيدى بر او چيره باشد و اجتماعى كه اين صفت مذموم بر آن حـكـومـت كـند، از زندگى و حيات، بيزار و متنفر مى گردد و به سوى مرگ و انتحار، قدم بر مى دارد. 8. صلوات و تشکر : 6


 9. #5  بـرخـلاف آن كه اميد بر او حكومت كند؛ حيات را خوش دارد و نقايص ‍ زندگى را بر طرف مى كند و به سوى آينده قدم بر مى دارد و روز خود را از روز دگر بهتر مى سازد.
  ياران قائم بودن را دوست داشتن، از ايمان به مبداء و معاد ريشه مى گيرد و كليد خود سـازى مى شود، تا آينه گردد و جمال پرى طلعتان، طلب كند. ورع داشتن و پارسا شدن، خـود سـازى و حـيـوانـيـت زدايـى اسـت و بـشـريـت را تبديل به انسانيت كردن است.

  انـسـانـهـا، بـايـسـتـى يـاوران حـضـرت قـائم بـاشـنـد تـا بـتـوانـنـد در ايـجـاد عدل جهانى شركت كنند؛ دگران لياقت اين وظيفه بزرگ و مقدس را ندارند.
  حسن اخلاق، نشانه انسان شدن است و دعوت عملى است به انسان شدن دگران؛ تا از فرد صـالح، اجـتـمـاع صـالح بـه دسـت آيد و در تسريع قيام حضرت قائم، تأثير داشته باشد.

  در انتظار، اميد به آينده محقق الوقوع، موجود است؛ چنين اميدى، همه رنج ها و مشقت ها را آسان مى سازد و انسان، خودش به خودش مژده مى دهد.
  خـردمـندان بشر، براى رسيدن به آينده احتمالى، كوشش ها مى كنند، رنج ها مى برند. و رنـج ها را در كام خود شيرين مى دانند. حال اگر آينده ، محقق الوقوع باشد، انتظارش روح افـزا و دلپـذيـر خـواهـد بـود. در مـثـل اسـت كـه گـنـج بـدون رنـج حاصل نشود و رنج در راه تحصيل گنج قطعى، شيرين است.

  تلخ و شيرين

  انتظار، گاه تلخ است و گاه شيرين.
  انـتـظـار تـلخ ، وقـتـى اسـت كـه آدم در جـاى خـود بنشيند و تكان نخورد، چشم به در خانه بـدوزد تـا مـطـلوبـش بـيـايـد. در ايـن انـتـظـار، روزش مـاه بـه نـظـر مـى آيـد و مـاهـش سال و روزگارش تلخ و انتظارش تلخ.

  انـتـظـار شـيـريـن آن اسـت كـه انـسـان از جـا بـر خـيـزد و بـه كـار پـردازد، زمـيـنـه حـصـول مـقـصـود را آمـاده سـازد و بـدانـد كـه هـر چه آمادگى بيشتر شود، مقصود، زودتر حاصل مى شود.

  از هر آمادگى كه فارغ شد، لذتى برايش پيدا مى شود و گام دگرى در راه آمادگى بر مى دارد و در دل، با مطلوب خود راز و نيازى مى كند.
  انـتـظار ظهور حضرت مهدى از اين قبيل است. كسى كه در اين انتظار به سر مى برد. به حـضـرتش عشق مى ورزد. روز به روز آمادگى خود را بيشتر مى كند و از حضرتش كمك مى خـواهـد كه هر چه بيشتر بتواند خود را آماده كند و هر آمادگى براى او مژده موفقيت و نويد حصول مقصود خواهد بود.


     
  برگرفته از آثار مرحوم آية الله سيد رضا صدر

 10. صلوات و تشکر : 7


 11. #6  امام صادق علیه السلام :
  عن النبى صلى الله علیه و آله سیاءتى قوم من بعدکم ، الرجل الواحد منهم له اجر خمسین منکم . قالوا یا رسول الله : نحن کنا معک ببدر و احد و حنین ، و نزل فینا القرآن ؟ فقال : انکم لو تحملوا لما حملوا لم تصبروا صبرهم (۴)
  امام صادق علیه السلام ، به نقل از پیامبر صلى الله علیه و آله : پس از شما کسانى بیایند که یک نفر ایشان پاداش پنجاه نفر از شما را داشته باشد. اصحاب گفتند: اى رسول خدا ما در جنگ بدر و احد و حنین با تو بودیم و درباره ما آیه نازل شده است ؟ پیامبر فرمود: اگر آنچه به ایشان رسد از حوادث ایام به شما رسد، شکیبایى آنان را ندارید.
  هدف اصلى از انتظار، زنده نگاه داشتن روح امید و نشاط، و احساس تعهد و مسئولیت ، و پیوند روحى با امام موعود است . و زنده بودن امید و احساس مسئولیت ، بدون صبر، ممکن نیست .

 12. صلوات و تشکر : 6


 13. #7  معناى انتظار امام زمان عليه السلام چيست؟ آيا به معناى سكوت و بى‏تفاوتى در برابر ظلم و فساد است؟

  ما هر شب منتظر طلوع خورشيد فردا هستيم، امّا معناى انتظار خورشيد آن نيست كه دست روى دست بگذاريم و تا صبح در تاريكى به سر بريم، بلكه هر كس اتاق خود را روشن مى‏كند.
  ما در زمستان منتظر فرارسيدن تابستان هستيم، ولى انتظار تابستان به آن معنا نيست كه در زمستان بلرزيم و اتاق خود را گرم نكنيم.
  در زمان غيبت امام زمان عليه السلام نيز بايد به مقدار توانِ خود با ظلم مبارزه كنيم و در صدد اصلاح خود و جامعه برآييم. در روايات مى‏خوانيم: «أفضلُ الاعمال اِنتظارُ الفَرج»(بحار، ج 75، ص 208.) بهترين عمل، انتظار آمدن حضرت مهدى عليه السلام است.
  بر اساس اين حديث، انتظار، حالت نيست، بلكه عمل است: «افضل الاعمال» بنابراين، منتظران واقعى بايد اهل‏عمل باشند. منتظران مصلِح بايد خود صالح باشند، كسى كه منتظر مهمان است در خانه آرام نمى‏نشيند.
  وظيفه مردم در زمان غيبت، خودسازى و امر به معروف و دعوت به حق و آگاه سازى ديگران است.

 14. صلوات و تشکر : 7


 15. #8

  تاریخ عضویت : 1390/9/29
  گالري تصاوير
  0   نظرات : 0
  نوشته : 1,742      صلوات : 167
  صلوات گرفته : 153 در 35 پست
  وبلاگ : 44
  دریافت : 0      بارگذاری : 0
  88060714 آنلاین نیست.

  انتظار این نیست که فقط بنشینیم و دعا کنیم و فرج را از خدا بخواهیم؛

  انتظار یعنی حس کنی خدا از رگ گردن به تو نزدیکتر است و هیچوقت رهایت نمی‌کند...


  انتظار یعنی تلاش و امید به روزی که پایان روزهای دلتنگی است،

  انتظار یعنی اینکه به دست‌هایت یاد بدهی دستی را بگیرند و تنهایی را نجات بدهند،

  انتظار یعنی اینکهتمام خوبی‌ها را برای خودت نخواهی و برای دیگرانِ تنها و بی‌پناه هم سهمی قائل باشی!

  انتظار یعنی دوست داشتن...

  فرمود: گناهان شما بواسطه‌ی دوست داشتن ما آمرزیده می‌شود...


 16. صلوات و تشکر : 5


 17. #9
  91886102643 آواتار ها

  تاریخ عضویت : 1390/12/15
  محل سکونت : کنگو
  گالري تصاوير
  2   نظرات : 0
  نوشته : 1,823      صلوات : 3,722
  صلوات گرفته : 7,282 در 1,819 پست
  دریافت : 1      بارگذاری : 0
  91886102643 آنلاین نیست.  فرموده ی حضرت آیه الله فاضل لنکرانی رحمة الله علیه
  این مطلب را از فاضل بشنو .در این دنیا هیچ چیز به اندازه انجام واجبات و کمک به رفع نیاز مردم دست ما را در آخرت نمیگیرد .اگر به جای مستحبات به این امور خوب بپردازیم آخرتمان آباد است .اگر به شما گفتند چرا بگویید فاضل گفت

  ا

 18. صلوات و تشکر : 5


 19. #10
  91886102643 آواتار ها

  تاریخ عضویت : 1390/12/15
  محل سکونت : کنگو
  گالري تصاوير
  2   نظرات : 0
  نوشته : 1,823      صلوات : 3,722
  صلوات گرفته : 7,282 در 1,819 پست
  دریافت : 1      بارگذاری : 0
  91886102643 آنلاین نیست.  تقدیم به رهروان بی بی زینب س که مو سپید کردند اما نشکستند
  هر چیز که داشت داد جز امیدش
  حتی دو سبوی آب مرواریدش
  ده
  سال فقط شستن سنگی بی نام
  صد شکر که آخرین نفسها دیدش
  شهدا را یاد کنیم حتی با یک صلوات

 20. صلوات و تشکر : 5


صفحه 1 از 2 12 آخرینآخرین

موضوعات مشابه

 1. ✿۞✿ لحظه دیدار با....
  توسط هندیانی در تالار قرآن و مهدویت
  پاسخ: 201
  آخرين نوشته: 1392/04/13, 02:48 قبل از ظهر
 2. ✿۞✿جنگی که تمام نشد .....
  توسط 88060714 در تالار پنجره دریافت پرسش
  پاسخ: 24
  آخرين نوشته: 1391/12/16, 11:26 قبل از ظهر
 3. ✿۞✿چرا حال دعا کردن ندارم؟
  توسط میهن در تالار پنجره دریافت پرسش
  پاسخ: 8
  آخرين نوشته: 1391/06/02, 01:33 بعد از ظهر
 4. ✿۞✿گمان بد مبر....
  توسط 88060714 در تالار پنجره دریافت پرسش
  پاسخ: 7
  آخرين نوشته: 1391/05/09, 02:30 قبل از ظهر
 5. ✿۞✿آيا مى‌شود ....
  توسط 88060714 در تالار پنجره دریافت پرسش
  پاسخ: 0
  آخرين نوشته: 1391/05/06, 02:42 بعد از ظهر

مجوز های ارسال و ویرایش

 • شما نمیتوانید موضوع جدیدی ارسال کنید
 • شما امکان ارسال پاسخ را ندارید
 • شما نمیتوانید فایل پیوست کنید.
 • شما نمیتوانید پست های خود را ویرایش کنید
 •