پيامبران و اصلاح تمام شؤون زندگي
اديان الهي كه بر پيامبران خدا نازل شده - مخصوصاً دين اسلام- تنها ناظر به اصلاح زندگي فردي يا منحصر به مسائل معنوي و اخلاقي نبوده است، بلكه اصلاح و بهبود تمام شؤون اجتماعي را نيز در بر مي‏گرفته، حتّي بسياري از علوم و دانش‌هاي مورد نياز براي زندگي روزانه را مردم از آنان آموختند كه به بعضي از آنها در قرآن اشاره شده است. از همين رو يكي از مهم‌ترين اهداف آن پيشوايان الهي اقامه عدالت در جامعه بشري بوده است.