وظيفه پيامبري
وظيفه پيامبري در سه چيز خلاصه مي‏شود:
1) دعوت مردم به پرستش خدا و اعتقاد به يگانگي او؛
2) ايمان به جهان پس از مرگ و پاداش اعمال؛
3) بيان دستورات و احكامي كه در آن صلاح و سعادت دنيا و آخرت انسان‏هاست.