تفاوت نبيّ و رسول
نبوّت گاهي در محدوده شخص پيامبر است كه در اين صورت وي را «پيامبر» مي‏گويند، و گاهي مقرون به دستورات و سير و سلوك گروهي از مردم است كه در اين حالت دستورات ياد شده را رسالت و صاحب آن دستورات را «رسول» مي‏نامند. بنابراين هر رسولي نبيّ است، ولي هر نبي‌اي رسول نيست.