روش‌هاي قصّه‌پردازي در قرآن
قرآن كريم در بيان سرگذشت پيامبران موادّ خام سرگذشت‏ها را از حوادث تاريخ و وقايع آن برمي‏گيرد، و آن را به بهترين شيوه نقل داستان ارائه داده و مفاهيم بلند را در قالبي ساده و گويا تشريح و اهداف آن را تثبيت مي‏كند و به واسطه آنها آن‌چنان تأثير دلپذيري در جان‏ها باقي مي‌گذارد كه عاطفه و وجدان را برمي‏انگيزاند، و آن را از دوران سپري شده و فراموش شده تاريخي بيرون آورده و وارد عرصه پوياي جامعه مي‏كند و به آن حيات مي‌بخشد.
هدف اصلي قرآن از نقل قصّه‌ها و داستان‌هايش عبور دادن انسان از گذرگاه‌هاي تاريك و ترسناك، و رساندن او به سرزمين روشنايي‌ها و هدايت است. كه ضمن تعقيب هدف اصلي، گاه مناسبتي ايجاب مي‌كند كه داستان برگزيده‌اي به اندازه و شيوه متناسب و با زيبايي هنري راستين، ايراد شود، ليكن نه بر اساس خيال‌پردازي و قصّه‌آفريني، بلكه با تكيه بر واقعيّت‌هاي قطعي و ترديدناپذير و بر اساس ابتكار و آفرينش هنري در چگونگي ارائه گزارش.