دانشگاه علوم پزشکی بابل برگزار می نماید ؛
همایش شفای پایدار
محورهای کنگره دانشگاهی قرآن پژوهی و طب
1- قرآن و سلامت محیط
2- قرآن و چالشهای علمی جدید در طب
3- احکام و اخلاق پزشکی
4- جایگاه طب اسلامی در قرآن و حدیث
5- عبادت و سلامت
6- قرآن و سلامت فکری و روانی
7- رحم و شیر مادر در قرآن و روایات
8- سلامت جسم از دیدگاه قرآن و روایات
9- قرآن و تغذیه
تاریخ برگزاری همایش: 22/8/1390 لغایت 23/8/1390
مهلت ارسال چکیده مقاله: 30/3/1390 لغایت 31/6/ 1390
نوع همایش: ملی
سایت همایش
http://www.seminarmubabol.org

آدرس: بابل, خیابان گنج افروز, دانشگاه علوم پزشکی بابل
کد پستی: 41367 47176
تلفن: 2194152-0111
فاکس: 2194152-0111