"مذهب بر اساس ايمان بنا گشته است. هر اعتقادي که نسبت به ماهيت و ذات خويش و خدا و حيات داريد، ممکن نيست به نحوي غيرقابل انکار و مستدل ثابت گردد. در واقع مي گويد انسان هر نوع اعتقادي که داشته باشد، اعتقادش قابل اثبات کردن نيست. به همين دليل انسان بايد به دنبال دين حق بگردد. حال مشخصۀ ...

"مذهب بر اساس ايمان بنا گشته است. هر اعتقادي که نسبت به ماهيت و ذات خويش و خدا و حيات داريد، ممکن نيست به نحوي غيرقابل انکار و مستدل ثابت گردد. "
در واقع مي گويد انسان هر نوع اعتقادي که داشته باشد، اعتقادش قابل اثبات کردن نيست. به همين دليل انسان بايد به دنبال دين حق بگردد. حال مشخصۀ دين حق کدام است؟
"همچنان که بر شما پوشيده نيست دين بر حق آنست که با وضع جهان سازگار و مناسب باشد." يعني آنچه را که جهان ما اقتضا مي کند دين پاسخگوي همان باشد. دين پاسخ آنچه را بدهد که انسان ها در تمام زمانهاي نيازمندند.
"دين بايد با منطق همراه باشد. دين بايد با خرد همرديف باشد و خرد بتواند دين را تأييد کند."
"شناخت حقيقت همچون عاشق گشتن است. در شما شعوري هست که واقعيت را مي پذيرد و از غلط و نادرست گريزان است. خود به خود و به اتکال خويش تمام واقعيت را شايد نتوانيد بپرورانيد و بنا کنيد اما چون آن را مشاهده کرديد يا کسي بيان داشت فوراً خواهيد گفت: آري همين است و جز اين نيست. "
مي گويد ممکن است من نتوانم به حق برسم اما اگر حق را بر من عرضه کنند، پروردگار هستي آفرين در وجود من قدرتي را قرار داده است، ترازويي را قرارا داده است که وقتي حق را بر آن ترازو نهادند آن ترازو آنگاه سنگ حق خواهد نهاد و خرد من و آنچه خدا در وجود من به نام عقل نهاده است وقتي حق را بر آن عرضه کنند خواهد گفت که حق همين است. ممکن است من خودم نتوانم به حق دست پيدا کنم اما اگر حق را به من ارائه بکنند من به قدرت خدادادي مي توانم حق را تميز و تشخيص بدهم.
از ديگر مشخصات حق به گمان نويسندۀ محترم اينست که " دين حق آنست که عملي و مؤثر باشد" در واقع به قول امروزي ها کاربردي باشد. بعد مجدد اين مطلب را تأکيد مي کند که
"هر فرد بايد توسط ايمان زندگي کند. شما ناگزير از داشتن اعتقاد و ايمان هستيد منتها در اين ترديد است که چه ايماني؟ و آيا آن ايمان صحيح است يا غلط ؟ "
مي گويد هر فردي بايد ايمان داشته باشد اما کدام ايمان؟ اگر چيزي را به عنوان ايمان يافتم آيا حالا به قطع مي توانم بگويم که حقم؟ نه. بلکه اين سؤال همواره پيش مي آيد که آيا اين ايمان صحيح است يا غلط؟