مدير مؤسسه ريحانةالنبی با بيان اينكه برای آموزش مفاهيم قرآن كريم هنوز از شيوه‌های سنتی استفاده می‌شود، اظهار كرد: در اين زمينه كمتر از خلاقيت و تكنولوژی استفاده می‌شود.

Click for larger version
خلاقيت و تكنولوژی در آموزش مفاهيم قرآن در نظر گرفته نمی‌شود 


به گزارش خبرگزاری شهر مجازی قرآن ، طرح حمايت از مراكز پيش‌دبستانی با گرايش آموزش مفاهيم كاربردی قرآن با همكاری ستاد عالی كانون‌های فرهنگی ـ هنری مساجد كشور عصر امروز، چهارشنبه، يكم تيرماه در ايكنا برگزار شد.


در اين نشست، حسين بهبودی، مدير امور مؤسسات و استان‌های سازمان دارالقرآن‌الكريم، فاطمه مرصوص، كارشناس مسئول پيش‌دبستانی آموزش و پرورش شهر تهران، مهدی فاضلی، مدير مؤسسه قرآنی ريحانةالنبی (شكوفه‌های بهشتی) و علی فربين، مديركل قرآن و عترت ستاد عالی كانون‌های فرهنگی ـ هنری مساجد كشور حضور داشتند و در اين خصوص نظرات و پيشنهادات خود را ارائه كردند.


در ابتدای اين جلسه مهدی فاضلی با اشاره به فعاليت‌های مؤسسه ريحانةالنبی طی 10 سال گذشته اظهار كرد: با توجه به ضرورت‌هايی كه در بحث آموزش قرآن، به ويژه در بخش كودكان احساس می‌شد، اين مؤسسه فعاليت‌های خود را ادامه داد و در زمينه توليد محتوا برای اين قشر خاص فعاليت‌هايی انجام داد.


مؤسسه قرآنی ريحانةالنبی افزود: به نظر می‌رسد در زمينه آموزش مفاهيم قرآن كريم از قالب‌های سنتی استفاده می‌شود و كمتر از خلاقيت و تكنولوژی بهره برده می‌شود؛ بنابراين در اين حوزه سعی كرديم محصولاتی با نگاه جذابيت‌سازی، آموزش غير مستقيم و مشاركت دادن خانواده‌ها ارائه كنيم.


وی با اشاره به نمونه‌ای از اين ايده‌ها اظهار كرد: يكی از طرح‌های ارائه شده، آموزش مادران قرآن و جايگزين مادران به جای مربيان قرآنی بود؛ در اين طرح حدود 2هزار مادر كه فرزندانی بين 4 تا 9 سال داشتند، در 75 كارگاه، آموزش ديدند تا بتوانند در بحث آموزش قرآن به كودكان، مربيان را در خانه كمك كنند.


همچنين حسين بهبودی با اشاره به بی‌توجهی مسئولان در گذشته به امر آموزش قرآن به كودكان اظهار كرد: زمانی بحث آموزش قرآن به كودكان مورد انتقاد قرار می‌گرفت و به دلايل مختلفی با آن مخالفت می‌شد؛ اما امروز شاهد هستيم كه مراكر مختلفی در بحث آموزش قرآن به كودكان ورود پيدا كرده‌اند و در اين زمينه احساس مسئوليت می‌كنند.


مدير امور مؤسسات و استان‌های سازمان دارالقرآن الكريم با اشاره به چالش بودن حوزه قرآن و كودك اظهار كرد: اين دو مورد، حوزه‌هايی هستند كه مدت‌هاست به دليل نداشتن متولی ثابت دچار چالش شده‌اند و لازم است بيشتر مورد توجه قرار گيرند.


فاطمه مرصوص، از ديگر كارشناسان حاضر در اين نشست تخصصی نيز در سخنانی اظهار كرد: مشكل اصلی در زمينه آموزش قرآن به كودكان اين است كه بسياری از مراكز به بحث آموزش پيش‌دبستانی وارد شده‌اند و اعمال سليقه می‌كنند.


كارشناس مسئول پيش‌دبستانی آموزش و پرورش شهر تهران افزود: سياست آموزش و پرورش به‌گونه‌ای است كه آموزش مهارت‌ها و فعاليت‌های خود را با رويكرد قرآن و انس با قرآن متمركز كرده است و آموزش قرآن را به صورت صريح اجباری نكرده است؛ به‌ نوعی آموزش فراگيری است كه كودكان را به عنوان مثال با نعمات الهی آشنا می‌كند.


وی با اشاره به حساسيت سنين كودكی اظهار كرد: برای آموزش قرآن به كودكان بايد مربيانی تربيت شوند كه بتوانند محتوای كار را به سنين خاص ارائه بدهند.