جلد دوم «فرهنگ سه زبانه كلمات قرآن مجيد» به قلم مرضيه يزدی با پايان مراحل نگارش و تدوين، در بازار نشر منتشر می‌شود. جلد نخست اين اثر به جزء اول قرآن اختصاص داشت و نويسنده در جلد دوم به جزء دوم قرآن كريم پرداخته است.

Click for larger version
«فرهنگ سه زبانه كلمات قرآن مجيد» به جلد دوم رسيد 


به گزارش شهر مجازی قرآن مرضيه يزدی، نويسنده و قرآن‌پژوه، در گفت و گو با ايكنا با اعلام خبر فوق اظهار كرد: نگارش و تدوين جلد دوم «فرهنگ سه زبانه كلمات قرآن مجيد» كه به جزء دوم قرآن اختصاص دارد، به اتمام رسيده است و پس از اخذ مجوز نشر، وارد بازار كتاب خواهد شد.
اين نويسنده افزود: در اين جلد همانند جلد نخست، به ترجمه واژه به واژه توأمان قرآن به سه زبان فارسی، عربی و انگليسی پرداخته‌ام.


گفتنی است، جلد نخست «فرهنگ سه زبانه كلمات قرآن مجيد» با پرداختن به جزء اول قرآن كريم، دوسال گذشته در شمارگان هزار نسخه از سوی انتشارات «آفاق غدير» به چاپ رسيد.
از جمله ويژگی‌های اين مجموعه می‌توان به بررسی بيش از 300 واژه قرآنی و جلوگيری از ذكر واژه‌های تكراری اشاره كرد.


هم‌چنين مترجم در اين آثار تلاش داشته از ذكر واژه‌های مترادف فارسی خودداری كند، اين امر موجب شده كه دقت در ترجمه تا اندازه‌ای فراتر رود. به علت فقدان فرهنگ‌های قرآنی در اين زمينه از فرهنگ فشرده فارسی به انگليسی، منابع لاتين و عربی اقتباس شده است.

همچنين، وجود روانی و زيبايی ادبی در متن ترجمه يكی ديگر از ويژگی‌های اين ترجمه است و انگيزه نويسنده آشنايی نسل جديد، به ويژه انگليسی‌زبانان با فرهنگ و تعاليم قرآن است.
نويسنده بر اين باور است كه ترجمه‌های كنونی به ويژه ترجمه‌های انگليسی قرآن آيه به آيه است، از اين رو اين ترجمه را در نوع خود بديع و ابتكاری می‌داند.