حميد عقيقی بخشايشی از عرضه شش جلدی «ترجمه تفسير شريف صافی» توسط نشرنويد اسلام خبر داد وگفت: تفسير صافی تاليف علامه ملامحسن فيض كاشانی است كه با همكاری گروهی از فضلا و قرآن پژوهان و زير نظر استاد عبدالرحيم عقيقی بخشايش ترجمه شده است.
Click for larger version
عرضه شش جلدی «ترجمه تفسير شريف صافی» 

به گزارش خبرگزاری شهر مجازی قرآن حميد عقيقی بخشايشی، مديرمسئول انتشارات نويد اسلام در گفت و گو با ايكنا در اين زمينه، گفت: كتاب «ترجمه تفسير شريف صافی» دارای دوازده مقدمه و چند بخش ابتدايی است كه درباره شخصيت ملامحسن فيض كاشانی و مطالبی درباره تفسير قرآن و گفته‌هايی از بزرگان درباره مولف و تفسير صافی است و پس از توضيحات مقدماتی، تفسير قرآن از سوره حمد آغاز شده است.
عبدالرحيم عقيقی بخشايشی درباره انگيزه ترجمه تفسير صافی در مقدمه اين كتاب می‌نويسد: دربهارسال 85 درسی داشتم كه جمعی از فضلا و طلاب قرآن‌پژوه در آن شركت داشتند. براساس آرمان قبلی و برپايه علاقه و شوقی كه اين عزيزان داشتند از سوی ايشان پيشنهاد شد كه اين تفسير شريف ترجمه شود.

اينك كتابی كه دراختيار داريد محصول مشترك تلاش دسته جمعی است كه با نظارت و همكاری اينجانب انجام می‌گيرد.
مديرمسئول نشر نويد اسلام در ادامه با بيان اينكه با220 عنوان كتاب در بيست و چهارمين نمايشگاه بين‌الملی كتاب تهران حضور داريم، تصريح كرد: 100 عنوان از مجموع آثار با موضوع علوم قرآنی در نمايشگاه عرضه شده است.

مرحوم ملامحمد محسن فيض كاشانی يكی از برجستگان علمی، فقهی و حديثی قرن يازدهم هجری است كه در بين علمای اسلام از منزلت و مرتبه‌بلندی برخوردار است.