فعاليت‌های فرهنگی و قرآنی امام موسی صدر چيزی فراتر از انس با قرآن، فهم قرآن و تحقيق درباره قرآن كريم بوده است و می‌توان گفت ايشان شخصيتی «قرآن‌انديش» بود.


Click for larger version
امام موسی صدر شخصيتی «قرآن‌انديش» بود 


به گزارش خبرگزاری شهر مجازی قرآن ،حجت‌الاسلام علی ذوعلم، عضو هيئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامی، در پنجمين نشست از سلسله‌نشست‌های تخصصی بررسی مطالعات قرآنی امام موسی صدر كه ظهر امروز، 5 ارديبهشت‌ماه، در سالن‌ همايش‌های ايكنا برگزار شد، ضمن بيان اين مطلب گفت: ما در بحث‌های قرآن‌انديشی كمتر تأمل كرده‌ايم؛ روی تدبر در قرآن تاكنون كار شده، هم مفهوم آن تبيين شده و هم مصاديق آن ارائه شده است. در مورد فهم قرآن، روخوانی، روانخوانی و ... نيز كار شده است، اما به نظر می‌رسد آنچه در خود قرآن كريم مطرح شده و با تعابيری كه در برخی آيات نظير «لعلكم تعقلون» آمده است، می‌توان يك مرتبه عميق و متعالی از انس با قرآن را به عنوان «قرآن‌انديشی» مطرح كرد.


وی توضيح داد: اگر كسی بتواند خود را كاملاً با نگاه قرآنی كه يك نگاه الهی به عالم و آدم است، تطبيق دهد و به آن منبع متصل شود، به گونه‌ای كه حركت و تصميم‌گيری‌هايش در چارچوب اصول قرآنی باشد، اين فرد به يك مرحله قرآن‌انديشی رسيده است.


وی ادامه داد: امام موسی صدر به عنوان يك مفسر آكادميك و متبحر در تفسير، ميان شخصيت‌های حوزوی ما شناخته شده نيست؛ ولی با توجه به اين كه وی شاگرد مرحوم علامه طباطبائی بود و در برخی آثار و بيانات خود هم مطرح كرده است، در واقع ايشان به مكتب تفسيری علامه طباطبائی توجه داشت و می‌توان گفت، از آن مكتب و چارچوب فكری تبعيت كرده است.


عضو هيئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامی همچنين يادآور شد: محيط علمی، اجتهادی، سياسی و خانوادگی رشد امام موسی صدر اقتضا می‌كرده كه ايشان از همان ابتدا با قرآن مأنوس باشند و با آن ذهن خلاق و سرمايه فكری با قرآن مواجه شوند. وقتی به لبنان رفت، يكی از دغدغه‌های ايشان بحث تقويت تربيتی، علمی و معرفتی كودكان، نوجوانان و جوانان شيعه بود؛ مدارسی را تأسيس و نظام آموزشی را تعريف كرد.


وی توضيح داد: اگر درباره اينكه در نظام آموزشی تحت نظارت وی، آموزش‌های قرآنی با چه رويكردی ديده شده و چه جايگاهی دارد، شايد فصلی باشد كه بتواند ما را با ديدگاه‌های امام موسی صدر نسبت به قرآن آشناتر كند.


بر اساس اين گزارش، «مصيب النعيمی»، سردبير روزنامه «الوفاق»، به عنوان ديگر سخنران اين نشست نيز در ادامه تأكيد كرد: امام موسی صدر يكی از پايه‌گذاران نهضت اسلامی در لبنان بود كه شيعيان را به عنوان يك مجموعه عظيم مغفول‌مانده در اين كشور هويت بخشيد.