وضو و میرزا حبیب الله رشتى


وقتى میرزا حبیب الله رشتى در بستر مرگ در حال جان دادن بودند، هر چه او را به قبله دراز مى کردند،او پاى خود را جمع می کردند و چیزى هم نمى گفتند.

چون چندین بار این کار تکرار شد ،از میرزا علت را پرسیدند به زحمت قبل از فوت گفت:

(چون وضو ندارم) پایم را رو به قبله دراز نمى کنم.

...............................

مرگى در نور، صفحه 86.