رئيس مركز هماهنگی، توسعه و ترويج فعاليت‌های قرآنی كشور معتقد است ملزم كردن دستگا‌ه‌های اجرايی به اختصاص نيم‌درصد از اعتبارات به فعاليت‌های قرآنی امری ضروری است كه به يك جهش و انقلاب در توسعه فعاليت‌ها و فرهنگ قرآنی در كشور منجر می‌شود.

Click for larger version
اختصاص نيم‌درصد اعتبارات دستگاه‌های انقلابی در توسعه فعاليت‌های قرآنی 


حجت‌الاسلام والمسلمين حميد محمدی، قائم‌مقام قرآنی وزير فرهنگ و ارشاد اسلامی و رئيس مركز هماهنگی، توسعه و ترويج فعاليت‌های قرآنی كشور در گفت‌وگو ايكنا، درباره رايزنی‌های انجام‌گرفته برای تثبيت اعتبارات فعاليت‌های قرآنی در بودجه سال آينده كشور گفت: شخصا در كميسيون فرهنگی حاضر شده و مطالبی را مطرح كردم كه خوشبختانه قاطبه اعضای اين كميسيون با ملزم‌شدن دستگاه‌های اجرايی به اختصاص نيم‌درصد از اعتبارات خود به فعاليت‌های قرآنی(بند 5 بودجه) موافق هستند.


وی افزود: از طرفی ديگر با برخی از اعضای كميسيون تلفيق مجلس نيز صحبت كرده‌ام كه گفت‌وگوهای خوبی بود و آنها نيز موافق اين مسئله هستند.


وی يادآور شد: ما برنامه‌هايی برای رشد فعاليت‌های قرآنی داريم كه اگر تخصيص اين بودجه الزام‌آور نشود، اراده‌ای در دستگاه‌ها برای اختصاص اعتبار به فعاليت‌های قرآنی شكل نمی‌گيرد.


محمدی با تأكيد بر اينكه ما بايد مديران دستگاه‌ها را پای كرسی قرآن بياوريم، اظهار كرد: قرآن منشور اساسی حاكم بر كليه نظام‌های سياسی، اجتماعی و اقتصادی و نظامات مديريتی است و در واقع قانون اساسی نظام اسلامی است، لذا كم‌توجهی و كم‌اهتمامی مديران به آن در حكومت اسلامی قابل قبول نيست.


رئيس مركز هماهنگی، توسعه و ترويج فعاليت‌های قرآنی كشور معتقد است ملزم كردن دستگا‌ه‌های اجرايی به اختصاص اين نيم‌درصد از اعتبارات به فعاليت‌های قرآنی امری ضروری است كه به يك جهش و انقلاب در توسعه فعاليت‌ها و فرهنگ قرآنی در كشور منجر می‌شود.


وی در ادامه با اظهار اميدواری به اينكه با توجه به گفت‌وگوهای انجام‌شده اين مسئله در كميسيون تلفيق مجلس نيز به تصويب برسد، درباره ميزان اين اعتبارات و احتمال كم‌شدن نيم‌درصد نيز توضيح داد: نكته‌ای كه در وهله نخست بايد بدان اشاره كرد، اين است كه در صورت ملزم‌شدن دستگاه‌ها خود به خود عبارت «تا نيم‌درصد» اصلاح و در واقع تا حذف می‌شود؛ چرا كه بايد ميزان آن مشخص شود.