عضو كميسيون فرهنگی مجلس شورای اسلامی با بيان اين مطلب كه اكتفا به مباحث روخوانی و روان‌خوانی قرآن در كتاب‌های درسی كافی نيست، گفت: استناد به تفاسير قرآنی و بيان ساده مفاهيم قرآنی در كنار آموزش روخوانی و روان‌خوانی قرآن بايد در كتاب‌های درسی قرآن مدارس گنجانده شود.

Click for larger version
بيان ساده از مفاهيم كلی قرآن باید در كتاب‌های درسی گنجانده شود سيدرضا اكرمی، در گفت‌و‌گو با خبرگزاری قرآنی ايران گفت: كارآمدی قرآن‌های درسی تنها به تبعيت از جريان آموزشی موجود در مطالب درسی كتاب‌ها مرتبط نمی‌شود و معلم و مربی قرآنی بايد با تبيين فرهنگ ناب قرآنی در كلاس كه حاصل مطالعات قرآنی و استخراج مفاهيم بيشتر از نص قرآن است، تأثيرات آن را در زندگی دانش‌آموزان در راستای فرهنگ‌سازی اجتماعی تبيين كند.


وی بر لزوم پياده‌شدن قرآن در برنامه‌های روزمره زندگی تأكيد كرد و گفت: البته مبحث روخوانی و روان‌خوانی قرآن كه در كلاس‌های درسی به عنوان مهمترين هدف از آموزش قرآن مطرح است، به منزله پايه و اساس ورود به درك مباحث قرآنی لازم و ضروری است. اما اگر آموزش با برنامه‌ريزی و منطبق بر اصول و اسلوب شيوه‌های نوين آموزشی باشد، بايد در همان سال‌های اوليه آموزش، دانش‌آموز مسلط به آن شود و از مقاطع بعدی و همزمان با رشد اجتماعی دانش‌آموز در سنين نوجوانی، او را به درك مباحث فرهنگ‌ساز قرآنی در تمامی ابعاد تشويق كرد.


برای جلوگيری از ناهنجاری‌های فرهنگی و اجتماعی بايد بيش از پيش به قرآن پرداخت

عضو كميسيون فرهنگی مجلس گفت: قرآن يك منشور فرهنگی و اخلاقی جامع و كامل را برای ما به ارمغان آورده است و اگر به دنبال جلوگيری از ناهنجاری‌های اجتماعی و تخريب فرهنگی در جامعه هستيم، نياز مبرمی به يك آيين‌نامه تمام و كمال فرهنگی داريم و چه معيار و شاخصی بهتر و جامع‌تر از قرآن كه بتواند با پياده شدن آن در جامعه، سطح فرهنگی، اجتماعی جامعه را ارتقا بخشيم.

وی در پايان گفت: كميسيون فرهنگی مجلس به عنوان يك جريان سياست‌گذار تنها می‌تواند نقش نظارتی بر مصوبات آموزشی و فرهنگی مجلس داشته باشد كه البته اين قوانين هم به شكل كلی و با در نظر گرفتن توان تمام مؤسسات آموزشی و فرهنگی مطرح می‌شود و اعضای آن وظيفه خود می‌دانند تا از هر جريان آموزشی و فرهنگی ابتكاری ارائه شده از سوی اشخاص حقيقی و حقوقی در راستای پيشبرد برنامه‌های آموزشی و فرهنگی مصوب حمايت كنند.