گروه انديشه: يك محقق و مدرس دانشگاه، روز گذشته ششم اسفندماه در همايش «ميراث علمی و فلسفی خواجه نصيرالدين طوسی» با تأكيد بر تأثير تعاليم اسلامی در انديشه فيلسوفان و متكلمان اسلامی گفت: خواجه نصير مستند خود در تبليغ، وعظ و خطابه را آيات شريفه قرآن قرار می‌دهد.
به گزارش خبرگزاری قرآنی ايران (ايكنا)، «حسن بلخاری» محقق و مدرس دانشگاه، روز گذشته ششم اسفندماه در دومين روز همايش «ميراث علمی و فلسفی خواجه نصيرالدين طوسی» در ارائه مقاله خود با عنوان «نسبت لذت و زيبايی در آرای خواجه نصيرالدين طوسی» ضمن بيان اين مطلب گفت: نسبت ميان لذت و زيبايی از جمله پايدارترين و مهم‌ترين مباحث فلسفی در مباحث مربوط به فلسفه هنر و زيبايی‌شناسی در تاريخ فلسفه است.
وی افزود: متفكران مسلمان گرچه متأثر از نهضت ترجمه، برخی از مبانی را از حكمت يونانی أخذ كردند، لكن با انديشه خلاق و ذهن نقاد و در عيم حال متأثر از تعاليم اسلامی روح جديدی بدان دميدند، كما اين‌كه خواجه نصير در مقالت هشتم اساس‌الاقتباس گرچه عنوان را خطابه و ريطوريقا می‌نامد، اما مستند خود در تبليغ، وعظ و خطابه را آيه شريفه قرآن قرار می‌دهد.
بلخاری در ادامه سخنانش اظهار كرد: در ارتباط با مباحث مربوط به لذت و زيبايی، خواجه نصير در مقالت هشتم اساس‌الاقتباس به بحث در مورد لذت و تحليل آن در ارتباط با زيبايی و حسن پرداخته به ويژه كه در آيه مورد اشاره حسنه صفت موعظه و أحسن صفت مجادله است.
وی تأكيد كرد: اين معنا در كنار بحث محققانه خواجه نصير درباره محاكات و تخييل در مقاله نهم اساس‌الاقتباس، آرای او را از جمله فصول مورد توجه و عميق مباحث زيبايی‌شناسی در تمدن اسلامی قرار داده است. خواجه با تعريف دقيق لذت شرح نسبتا تفصيلی درباب لذت و الزامات، شرايط و عوامل مؤثر در ايجاد آن عرضه می‌كند.
اين محقق و مدرس دانشگاه در ادامه سخنانش گفت: بنابراين نه تنها در مقالت هشتم كه در مقالت نهم نيز در شرح دقيق مفاهيمی چون تخييل و محاكات به نقش لذت در ايجاد حس زيبايی و نيز ادراك زيبايی‌شناختی انسان اشاره دارد.
بلخاری گفت: خواجه نصير با تأكيد بر اين‌كه گرايش وسيع مردمان به محاكات و تخيل به جای تصديق، لذت ذاتی محاكات است، نقش شعر را در ايجاد حس و ادراك زيباشناسانه انسان مورد توجه قرار می‌دهد، دقيقا از آن رو كه سبب التذاذ و تعجب نفس می‌شود.
يادآور می‌شود، همايش بين‌المللی ميراث علمی و فلسفی خواجه نصيرالدين طوسی» چهارشنبه چهارم اسفندماه در كتابخانه ملی با سخنرانی غلام‌علی حدادعادل، رئيس كميسيون فرهنگی مجلس شورای اسلامی آغاز و با ارائه مقالات و سخنرانی‌های انديشمندان داخلی و خارجی ادامه دارد و عصر روز گذشته پنجم اسفندماه با سخنرانی سيد‌محمد حسينی، وزير فرهنگ و ارشاد اسلامی به كار خود پايان داد.