رئيس دانشكده علوم قرآنی مشهد ضمن ارزيابی تاثيرات مسابقات بين‌المللی قرآن دانشجويان مسلمان، اين مسابقات را دارای ظرفيت‌های جريان‌ساز عنوان كرد.

«محمدصادق علمی»، رئيس دانشكده علوم قرآنی مشهد در گفت‌وگو با ايكنا در خصوص برگزاری سومين دوره مسابقات بين‌المللی قرآن دانشجويان مسلمان كه از 19 تا 21 دی ماه در مشهد مقدس برگزار شد اظهار كرد: ما بايد دامنه و برد اين مسابقات را توسعه و گسترش دهيم.


وی ادامه داد: بايد توجه كرد كه در نظام‌های غير دينی هم كار دينی انجام می‌شود ولی اين كارهای دينی محدود و بسته است و در فضای محدود، تبديل به كار اثرگذار و ايجاد يك موج نمی‌شود. ممكن است كه در مورد برنامه‌های دينی و قرآنی، تعداد زيادی از اين برنامه‌ها ايجاد شود ولی فضای تخصصی كشور را تحت تأثير قرار ندهد.


رئيس دانشكده علوم قرآنی مشهد اضافه كرد: تفاوتی كه همين برنامه‌های قرآنی در يك نظام اسلامی با يك برنامه دينی در كشوری كه بر پايه جمهوری اسلامی مبتنی نيست می‌تواند داشته باشد اين است كه حاصل اجرای مسابقات و برنامه‌های قرآنی در كشور اسلامی اين ظرفيت را دارد كه موج ايجاد كند.


وی بيان كرد: مسابقه هدف نيست، بلكه يك وسيله مناسب است برای ايجاد آن موج مدنظر. به عبارت ديگر می‌توان گفت كه مسابقه يك وسيله برای ارتباط بيشتر جامعه و به خصوص قشر دانشجو با قرآن كريم است. گرچه همه مراحل قرائت قرآن كريم از اهميت خاص خود برخوردار است ولی بايد به دنبال اين بود كه به مراحل بالاتر دست پيدا كرد.


علمی تصريح كرد: رسالت اصلی قرآن كريم اين است كه فرد و جامعه را قرآنی كند و آن حركت الی الله را ايجاد كند. در ارزيابی برگزاری مسابقات قرآن در كشور بايد بررسی كرد كه آيا توانسته‌ايم كه اين موج را ايجاد كنيم و آن هدفی را كه از برگزاری اين محافل داشتيم به آن نائل شويم يا خير؟

رئيس دانشكده علوم قرآنی مشهد يادآور شد: در خصوص نيل به اهداف در نظر گرفته شده به نظر من اين هدف در كشور ما حاصل می‌شود اما توقع بيش از اين وجود دارد. كشور ايران به خاطر اصيل بودن و استواری بر انقلاب اسلامی، مواجه با تهمت‌های ناروا زيادی از سوی دشمنان می‌شود كه اين مسابقات قرآن تاثير زيادی در خنثی‌ كردن آنها دارد.


وی عنوان كرد: اين اتهامات از سوی جناح‌های منحرف در بعضی از كشورهای اسلامی و در رأس آنها سلفی‌گری و وهابيت است منتشر می‌شود و در مقابل اين شبهات بايد چند كار را انجام داد. اول آنكه وقتی نمايندگان آنها در اين مسابقات قرآن حضور پيدا می‌كنند خود از نزديك می‌بينند كه قرآن ما هم همان قرآن مرسوم جهان اسلام است.


علمی اظهار كرد: حضور در اين فضا كه نمايندگان ما در كنار ساير حفاظ و قاريان با يكديگر به رقابت می‌پردازند، خود به خود باعث زدوده شدن اين شبهات عليه جمهوری اسلامی ايران و شيعيان می‌شود. نكته دوم اين است كه بايد در حاشيه برگزاری اين مسابقات، جلسات گفت‌وگو و تبادل نظر برپا می‌شود.


وی گفت: اين جلسات گفتمان هم می‌شود به صورت انفرادی و هم به صورت جمعی برپا شود و به صورت غيرمستقيم بايد اين شبهات را از ذهن آنها پاك كرد و لزومی ندارد كه عنوان جلسه درباره شبهات و اتهامات و پاسخ به آنها باشد. البته در حاشيه سومين دوره مسابقات بين‌المللی قرآن دانشجويان مسلمان چند نشست خوب اين چنينی نيز برگزار شود.


رئيس دانشكده علوم قرآنی مشهد توضيح داد: موضوع ديگری كه بايد از آن استفاده كرد، بسته‌های فرهنگی است كه در قالب هديه به اين شركت‌كنندگان اهداء می‌شود. اهدای نرم‌افزارها و معجم تفاسير و احاديث شيعه، ديدارهای شركت كنندگان با بزرگان و انديشمندان دينی از ديگر برنامه‌هايی است كه می‌توان در اين فرصت چند روزه اجرا كرد.