رئيس مركز فرهنگ و معارف قرآن كريم، با بيان اينكه برخورداری از مبانی تربيتی مهم‌ترين اصل برای تحقق تربيت قرآنی كودكان و نوجوانان است، افزود: مراكز علمی كشور بايد به استخراج اصول و مبانی تربيتی برای تربيت قرآنی كودكان و نوجوانان بپردازند

حجت‌السلام‌والمسلمين محمدصادق يوسفی‌‌مقدم، رئيس مركز فرهنگ و معارف قرآن كريم،در گفت‌وگو با خبرگزاری ايكنا، با اشاره به اهميت تربيت قرآنی كودكان و نوجوانان، اظهار كرد: تربيت قرآنی كودكان و نوجوانان از جمله موضوعات مهم و اساسی بوده كه بايد از سوی مراكز آموزشی و پژوهشی به طور خاص مورد توجه قرار گرفته و به موضوع تربيت و ابعاد آن در جامعه پرداخته شود.

حجت‌الاسلام يوسفی‌مقدم در تعريف «تربيت» گفت: تربيت از ريشه «ربوه» بوده و به معنای افزودن و نمو است كه البته برخی نيز معتقدند اصل تربيت مضاعف از «رببه» است كه البته «رب» در اصل به معنای تربيت بوده و تربيت نيز به معنای ايجاد تغيير تدريجی و به كمال رساندن در يك فرآيند علمی و آگاهانه است.


وی با يادآوری اينكه تربيت به معنای به فعليت رساندن استعدادهای درونی افراد است، عنوان كرد: تربيت در مواردی كه قابليت رشد و نمو وجود داشته باشد، مانند كودك و نوجوان اتفاق می‌افتد كه البته برای موفقيت در تربيت كودكان و نوجوانان بايد به قرآن و آموزه‌های قرآنی استناد كنيم.


اين كارشناس قرآنی در بخش ديگری از سخنان خود با بيان اينكه برخورداری از مبانی تربيتی مهم‌ترين اصول برای تحقق تربيت قرآنی است، گفت: به طور كلی اقدامات تربيتی برای تربيت قرآنی بايد براساس اصول شناخته شده علمی بنا گذاشته شود تا به نتيجه و سرانجام برسد.رئيس مركز فرهنگ و معارف قرآن، ادامه داد: مراكز علمی كشور كه به انجام مطالعات دينی مشغول هستند، بايد در جهت استخراج مبانی تربيتی اهتمام داشته و اقدامات لازم برای استخراج اصول و مبانی تربيتی را انجام داده و اين منابع علمی را در اختيار خانواده‌ها، كارشناسان، مشاوران و سازمان‌ها و نهادهای مختلف برای تحقق تربيت قرآنی قرار دهند.


وی در ادامه اين بخش از سخنان خود با يادآوری اينكه تربيت كودكان و نوجوانان بی‌نياز از مصاديق علمی نيست، عنوان كرد: با نگاهی به قرآن كريم و آيات متعدد اين كتاب آسمانی می‌توانيم مسائل تربيتی را استخراج كرده و برای تربيت فرزندان مورد توجه قرار دهيم.


وی يكی از اصولی كه برای تربيت فرزندان از نگاه قرآن بايد مورد توجه قرار گيرد، وجود مادری آگاه و روشن دانست و ادامه داد: مادری كه از ويژگی‌های يك انسان مربی و تكامل‌يافته برخوردار باشد، بی‌شك در تربيت قرآنی فرزندان خود بسيار موفق خواهد بود و البته در اين زمينه با نگاهی به زندگی مادران پيامبران و امامان(ع) درمی‌يابيم كه فرزندان بايد در دامان مادری ارزش‌مدار و ارزش‌گرا تربيت شوند.


وی در تكميل اين بخش از سخنان خود با اشاره به آيه 40 سوره طه گفت: خداوند پس از آن كه دستور می‌دهد حضرت موسی‌(ع) را در ميان سبدی قرار داده و او را در دريا رها كنند (برای رهايی حضرت موسی‌(ع) از شر دشمنان) از طرف ديگر و با روشی ديگر، بنا بر اين دارد كه فرزند را به دامن مادر بازگرداند؛ زيرا خداوند می‌خواست انسانی را بپروراند كه تربيت‌كننده و اصلاح‌كننده جامعه باشد و البته چنين انسانی تنها از دامان يك مادر ارزش‌مدار و آگاه به وجود می‌آيد.حجت‌الاسلام يوسفی‌مقدم اصول ديگر برای تربيت قرآنی كودكان و نوجوانان را پدر دانست و گفت: قرآن كريم با اشاره به نقش اثرگذار پدران در تربيت فرزندان، نقش آنان را از دو جهت مثبت و منفی بيان كرده و می‌فرمايد كه پدران بايد در كنار مادران نسبت به فرزندان خود احساس مسئوليت داشته و مراقب فرزندان خود باشند كه البته اين نكته در آيات متعددی از قرآن كريم مورد اشاره قرار گرفته است.
وی با يادآوری اينكه پاك بودن و نيكوكار بودن پدران و مادران اثر مثبت و مستقيمی را در تربيت فرزندان بر جای می‌گذارد، ادامه داد: پدران و مادران بايد بدانند كه فرزندان بيش از آن‌كه از گفتار آنان تأثير بگيرند، از رفتار و عمل آنان الگو خواهند گرفت.


وی با يادآوری نقش اساسی پدر و مادر در تربيت قرآنی كودكان و نوجوانان افزود: هر چند كه نقش پدر و مادر در تربيت قرآنی فرزندان بسيار اثربخش است، اما در اين ميان نبايد نقش مسئولان فرهنگی، تربيتی، كارشناسان و ... نيز به دست فراموشی سپرد؛ زيرا تربيت قرآنی كودكان و نوجوانان و در نهايت تربيت قرآنی جامعه تنها با تعامل ميان خانواده با سازمان‌ها و نهادهای مختلف تحقق پيدا می‌كند.