مصطفی رحماندوست، با انتقاد از وجود قصه‌های قرآنی و دينی حوزه كودك و نوجوان با سطح پايين در بازار، گفت: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در مميزی‌ قصه‌ها و داستان‌های قرآنی برای كودكان و نوجوانان دقت بيشتری داشته باشد.
مصطفی رحماندوست، شاعر و مترجم قرآن برای كودك و نوجوان، در گفت‌وگو با خبرگزاری ‌ايكنا، با اشاره به اهميت تربيت قرآنی كودكان و نوجوانان، قرآن را به عنوان بهترين منبع برادر اين زمينه دانست و افزود: قرآن كريم بالاترين ظرفيت برای تربيت فرزندان را داراست و اين ظرفيت در تمامی سوره‌ها و آيات مشاهده می‌شود.


وی با تأكيد بر اهميت توليد كتاب‌های داستانی دينی و قرآنی برای تربيت كودكان و نوجوانان، عنوان كرد: توليد آثار قرآنی و دينی برای تربيت قرآنی كودكان و نوجوانان از اهميت بالايی برخوردار بوده و البته توليد اين نوع آثار همان شرايطی را می‌خواهد كه توليد ساير كتاب‌ها در موضوعات اجتماعی، فرهنگی و ... نياز دارد.


اين مترجم كتاب‌های كودك و نوجوان با بيان اينكه نگارش قصه در تمامی حوزه‌ها، از جمله حوزه‌های قرآنی، دينی و حتی فرهنگی و آموزشی يكسان بوده و با هم تفاوتی ندارد، گفت: در حال حاضر بسياری از آثار داستانی قرآنی برای كودكان و نوجوانان در بازار وجود دارد كه به دليل نداشتن جاذبه هيچ تأثيری در كودكان و نوجوانان نگذاشته و به اين دليل كه ويژگی‌های قصه را رعايت نكرده است، موفق نمی‌شود.


رحماندوست با بيان اينكه برای موفقيت در تربيت قرآنی كودكان و نوجوانان نيازمند توليد آثار داستانی قرآنی و دينی برای آنان هستيم، افزود: آثار قرآنی و دينی برای كودكان و نوجوانان در صورتی كه رعايت ويژگی‌های سنی مخاطبان را داشته و در پی ايجاد جذابيت و رفع نيازهای آنان باشد، می‌تواند تأثير مثبتی در تربيت قرآنی كودكان و نوجوانان از خود بر جای بگذارد.


وی مهم‌ترين مشكل در توليد آثار قرآنی و دينی برای كودكان و نوجوانان در تربيت قرآنی آنان را جدا كردن قصه‌های قرآنی و دينی از ساير قصه‌ها دانست و عنوان كرد: برخی از نويسندگان گمان می‌كنند كه برای نگارش قصه و داستان قرآنی در حوزه كودك و نوجوان بايد روشی ديگر را در پيش گرفته و به شكلی ديگر عمل كنند كه البته اين تفكر اشتباه بوده و نگارش قصه و داستان قرآنی نيز بايد مانند ساير قصه‌ها انجام شود.نويسنده كتاب «آسمان هم خنديد» با يادآوری اينكه برخی از نويسندگان كمتر وارد نگارش قصه و داستان در حوزه قرآنی و دينی می‌شوند، گفت: در حال حاضر بيشتر آثار قرآنی و دينی كه برای كودكان و نوجوانان به نگارش درمی‌آيد، جنبه بازنويسی داشته و نويسندگان خواه‌ناخواه جرئت آن را پيدا نمی‌كنند كه وارد كار در حوزه قرآنی و دينی شده و به توليد اين نوع آثار برای كودكان و نوجوانان بپردازند.


رحماندوست به وجود قصه‌های قرآنی و دينی در سطح پايين در بازار اشاره كرد و ادامه داد: در حال حاضر كتاب‌های داستانی با محوريت به ظاهر دينی در بازار وجود داشته كه البته ناشران برای اينكه زودتر به پول برسند به انتشار اين نوع كتاب‌ها پرداخته و روانه بازار می‌كنند و البته اين كتاب‌ها از سوی عموم كه شناخت چندانی از قصه و داستان خوب ندارند نيز خريداری شده و همين امر آُسيب زيادی را به جامعه و كودكان و نوجوانان وارد می‌كند.


رحماندوست كه برخی از اجزای قرآن را برای كودكان و نوجوانان ترجمه كرده است، در بخش ديگری از سخنان خود با عنوان اين مطلب كه قرآن كتاب راه و كتاب تربيت است، افزود: قرآن كتاب زندگی، تربيت و هدايت بوده و بهره‌گيری از آن در صورتی كه به جلسات قرآن، روخوانی و روان‌خوانی محدود نشود، می‌تواند تاثيرات مثبتی را در تربيت قرآنی داشته باشد.


وی با يادآوری اينكه برای تربيت قرآنی كودكان و نوجوانان بايد در تمامی زمينه‌های فرهنگی، هنری و ادبی اقداماتی انجام شود، گفت: برای توليد آثار فرهنگی، هنری و ادبی با محوريت قرآنی و دينی برای كودكان و نوجوانان بايد به صورت خودجوش وارد شد و به فكر حمايت دولت از توليد اين آثار نبود؛ زيرا توليد اين نوع آثار برای كودكان و نوجوانان بدون ورود دولت بهتر انجام می‌شود.