بسم الله الرحمن الرحیم

تو نمايشگاه رسانه هاي ديجيتال يه نشست برگزار شد كه جوك هم توش بود.

سخنران زبان فارسي را راحت صحبت مي كرد اما خودش بعد از جلسه گفت از وقتي خواستم بيام اينجا،‌ به من گفتند خارجي حرف بزن!
جالب اين جاست كه تو اينترنت در چند جا نوشته شده كه وي آشنا به زبان فارسي ست و...

نكته جالبتر اين بود كه گاهي سخنران سه خط حرف مي زد اما مترجم نيم خط ترجمه مي كرد!
بعضي وقت ها هم به زبان خارجي به مترجم تذكر مي داد كه اين طوري بايد ترجمه كني ومنظور من اين بود.

يك بار هم مترجم حرفي را زد كه همان جا تعجب كردم و به گوش خودم شك كردم. بعدا رفقا گفتند اين طوري گفته: وحي به صورت ديجيتالي بر پيامبر نازل مي شد!